သိုၵ်း SSPP လႄႈ TNLA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇၺႃး ဝတ်ႉၵျွင်း ဢိၵ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ

သိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ႁူးၵွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ၽၢႆႇသိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA တင်ႈၸႂ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇၺႃး ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တင်း TNLA တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ 2 တူၼ် လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈ 3 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပွတ်းၼႂ် တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈသေ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင် ယိုဝ်းၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ၽၢႆႇ RCSS/SSA တႄႉ ယူႇၸွမ်းသၼ်လွႆ ၸွမ်းတၢပ်ႈလွႆ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈယူႇ မွၵ်ႈသွင်လၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၽၢႆႇ RCSS/SSA ယူႇၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA သမ်ႉ ယူႇၼႃႈတၢင်းတူၵ်းသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတိုၵ်းယိုဝ်း RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်တိုၵ်းပေႃးတေယဵၼ် ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ လီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ၊ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၶၢမ်ႇဢုပ်ႇသေ တိုၵ်းယိုဝ်းတိၵ်းတိၵ်းၼႆလႄႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇ၊ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၵႂႃႇတိုၵ်းယိုဝ်းၶဝ်သေပွၵ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉယူႇၽၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပူၵ်းပွင်ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Credit Photo

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း