သိုၵ်း SSPP ၶဝ်ႈယႃႉတဝ်ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး

ဝၢႆးလင် ဝၼ်းထီႉ 18 September 2021 မႃးၼႆႉ ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈယႃႉတဝ် လၵ်ႉဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးတီႈဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ  ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈယႃႉ သွၵ်ႈတဝ်   လၵ်ႉဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်လႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵွႆၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ  လူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈႁိူၼ်းလႂ် လမ်းလႂ် ၼင်ႇၶဝ်ႁၼ် ၼင်ႇၶဝ်ဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸႂ်ႉဢဝ်ၶီႇသေ ပေႃးၼမ်ႉမၼ်းမူတ်း ၶိူင်ႈမၼ်းၵွႆၵေႃႈ ပႅတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP  ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပူၵ်းပွင်ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ တီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လီႁႃလွၵ်းလၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးလွတ်ႈၽေးယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ  ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP သမ်ႉ ဢွၼ်ဢဝ်ဢူၺ်းလီ ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်း TNLA သေ တိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်း SSPP လႄႈ TNLA ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်း လႄႈ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ဢဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8) လိူၼ် ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် လႄႈ ထူပ်းပႃးၽေး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢိၵ်ႇလွင်ႈယူႇၵိၼ်ၵႂႃႇမႃးပႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ငိၼ်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်းတေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း