သိုၵ်း SSPP ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း တီႈထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ

သိုၵ်း SSPP ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလုၵ်းယူမ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၽွင်းၼၢင်းယိင်း တိုၵ်ႉၵႂႃႇလၢမ်ႈၵႂၢႆး ၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈ 10:00 မူင်း ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်းယူမ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇ လၢမ်ႈၵႂၢႆး ၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်း SSPP ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ ဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉတီႈသုမ်ႉႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ငွႆးၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းလင်သေ လၢၵ်ႈၶႅၼ်ၼၢင်းယိင်း ၶိုင်ႈဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇႁႆႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇႁၼ်သေ ၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇ ၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP ၶိုင်ႈဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ မီးလုၵ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ ၵေႃႉဢၼ်ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸမ်တူဝ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ SSPP ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းယူမ်းသေ လွင်ႈၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၶဝ် လႆႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၼ်ႉယူႇ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈထႅင်ႈၼႆ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၶဝ် လၢတ်ႈဝႆႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွင်ႇတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸၢႆးၸိင်ႇတႃႇ တေႉတေႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။

တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ တႄႇၸဵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 May 2021 ယွၼ်ႉၸုမ်းႁူမ်ႈပွင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႉၼိုင်ႁိမ်းႁွမ်း ၶူဝ်ႁၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ တီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 505 ၊ ၶမယ 506 ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း(ၸၵၶ) – 1 (ၵျွၵ်းမႄး) သမ်ႉ ယူႇၽၢႆႇလင် SSPP သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 81 MM ယိုဝ်းသႂ်ႇ RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ်။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸင်ႇသိုပ်ႇလၢမ်းပဵၼ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်းၵမ်းလၢႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ပိၵ်ႉႁူပိၵ်ႉတႃၵူၼ်းမိူင်း၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶိုင်ႈဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း