သိုၵ်း TNLA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ 10 ၵေႃႉ တီႈၵျွၵ်းမႄး

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း (10) ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်လႅင် ဢိူင်ႇပၢင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈပၢင်လႅင် ၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ယိင်း 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 10 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉသၢႆမၢႆတႅတ်ႈတေႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လႅင် 1) ၸၢႆးပီး 2) ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ 3) ၸၢႆးၼေႇထုၼ်း 4) ၼၢႆးမႄႈၼူၼ်း 5) ၼၢႆးၸိင်ႇဢေး လႄႈ 6) ၸၢႆးမၢဝ်း (ၸႃႇတိဝၢၼ်ႈၵဵင်ၵၢႆႇ) လႄႈ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်လႂ်လၢႆလၢႆၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 10 September 2021 ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၸိူၵ်ႈ မတ်ႉမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းပေႈလင် ဢဝ်ထူင်ၽိူၵ်ႇသုပ်းႁူဝ် ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၽင်လိၼ်ပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉသင် ယူႇတီႈလႂ် ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင်လႄႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁႅမ်တၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း