သိုၵ်း TNLA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈလွႆယဵၼ်

သိုၵ်း TNLA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢမ်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶီႇ လူႉလႅဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းသေလွင်ႈ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 22 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်း TNLA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸႄႈတွၼ်းၵျွၵ်းမႄး မီးလွင်ႈမၢပ်ႇၼႄးၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆးၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမီးလွင်ႈလၵ်ႉသိူင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼႆသေ ဢမ်ႇၵႃး တီႉၺွပ်းဢဝ်ပႃး ၸၢႆးပႅင်း ဢႃႇယု 20 ပီႊ လႄႈ ၸၢႆးလီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇႁွင်ႇ တင်း 2 ၵေႃႉ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တီႈလွႆယဵၼ် တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း လွင်ႈတၢင်းၶဝ် 2 ၵေႃႉ ယူႇၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈႁူႉၸွမ်းသေလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်း TNLA လွၵ်ႇငိုတ်ႈ တဵၵ်းတဵင် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၵႂႃႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇႁွင်ႇ မီးလွင်ႈ ဢမ်ႇလွတ်ႈၽေး လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းယူႇတီႈႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇႁွင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇၸၢၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်းၼႆႉ သိုၵ်း TNLA မီးလွင်ႈ ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းသေ ပေႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈလူႉလႅဝ်မႃးသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းမႄးပၼ်ၶိုၼ်း ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပၼ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 August 2020 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ လႆႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇယူႇထင်သဝ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇပလူဝ်ႉသေ၊ သိုၵ်း TNLA သမ်ႉမီးဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း တီႈလွႆယဵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတေလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်လႃႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 514 ဢၼ်ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈ မိူင်းၵိုင် ႁႅင်းၵူၼ်း 80 ပၢႆ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေႉ ဢိူင်ႇႁူဝ်ႁႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵမ်း ၸိုဝ်ႈလုင်းသုၵ်း လႄႈ လုင်းၸၼ်ႇတႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် 2 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇ ၵၢမ်ႇလီမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 August 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 06:30 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵုၼ်မူင်ႈ ပၢင်ႇၵျွင်း ပွၵ်ႉ (1) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တိုၵ်ႉတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈသူၼ် တႅပ်းငႃးၼၼ်ႉ သမ်ႉၵႂႃႇႁူပ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈပွတ်းတၢင်းသေ ႁေႃႈလိုပ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 29 August 2020 ယင်းသင်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ငႃးဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉ ထိုင်ၶၢဝ်းတႅပ်းသေ ဢမ်ႇလႆႈတႅပ်းၼၼ်ႉ တေလူႉၵွႆမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း