သိုၵ်း TNLA တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ/ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 1,000 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း 1,000 ပၢႆ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵုတ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈပႅတ်ႈၵၢၼ်ပႅတ်ႈငၢၼ်းသေ ပၢႆႈသိုၵ်း TNLA ဢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇ ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ/ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်း TNLA တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ/ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 1,000 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵွၼ်ႇတေထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လူဝ်ႇထႅင်ႈၼိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶျွင်းၵျီး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ မွၵ်ႈ 7 လၵ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 1,300 ပၢႆ (8 ဝၢၼ်ႈပၢႆ) တူၵ်းၸႂ် လႄႈ လႆႈပၢႆႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆ ၊ ထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 November 2020 ၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA တိုၵ်ႉမီးၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ − ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႆ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်မႃးႁိုင်ယဝ်ႉ လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈတၢင်း − ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်း TNLA တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ/ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 1,000 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ −  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးၸုမ်းၶဝ် လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၵူဝ် ဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းသင် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်မီးၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈယူႇ− လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢူးၼၢႆႇငၢၼ်ႇၵျေႃႇ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်မႃး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 1,300 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈသိုၵ်း မႃးယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵျွင်းၶရိတ်ႉ (ၶရိတ်ႉယၼ်ႇ) ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 November 2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈသိုၵ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် လႆႈၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ်ယူႇ − လႆႈႁၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် February 2016 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႄႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ သေ မီးၵူၼ်းမိူင်း 2,000 ပၢႆ (10 ဝၢၼ်ႈ) လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၊ ၼႂ်းႁၢင်ႈလိူၼ် July 2016 သမ်ႉ ၸၢႆးမၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵုတ်ႈ ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇသိုၵ်း TNLA တီႉၺွပ်းလႄႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈၶႃလူင် ၽၢႆႇသၢႆႉ မၼ်းၸၢႆး သေ ပွႆႇပွၵ်ႈတင်းႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ လႄႈ ဝဵင်းပၢင်ဢူး (မေႇမဵဝ်ႉ) ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မီးၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးသေ ဝၢႆးမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်း တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇပႅတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း