သိုၵ်း TNLA တဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇၼႃႈလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 1 April 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း သိုၵ်း TNLA တဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇၼႃႈလၢၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်ပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တီႈဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၼႃႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပီႇယႃႇဝႃႇ လဝ်ႈဝႃႇၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈပၢၵ်ႇႁႃႈလၵ်း ပဵၼ်ၼႂ်းၵိဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ပဵၼ်ၵႂႃႇယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 21 : 00 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇမႃး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸွမ်းၵိဝ်ႇဢမ်ႇမီးယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင် ဝႃႈၼႆ၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉတႄႉ သိုၵ်း TNLA တဵၵ်းတဵင် ယွၼ်းၶွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၸင်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပီႊၵၢႆၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ယၢမ်ႈမႃးယွၼ်းၶွၼ်ႇယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇ ပၼ်ၶဝ်။ ပီႊၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA မႃးယွၼ်းၶွၼ်ႇထႅင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇ ပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈလႄႈ ၸင်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇ တၢင်းၼႃႈလၢၼ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇတၢင်းၼႃႈလၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်သေတႃႉ လူတ်ႉၵႃးၶွင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ  ဢၼ်ဝႆႉတင်းၼႃႈ လၢၼ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇၼၼ်ႉတႄႉ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း(Hotel)၊ ပွႆးယူင်ႇ(ႁူင်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ) လႄႈ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ၵူႈတီႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း