သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းသင်သေ သိုၵ်း TNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ် ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ  TNLA ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ RCSS/SSA ပဵၼ်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 25 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:20 မူင်း တပ်ႉၸုမ်း 4 ဢၼ်ယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် TNLA ၼၼ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်တၢင်း တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ် လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် မွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉ ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ ၊ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA ထွၼ်သိုၵ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တင်းၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ RCSS/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈသေ ပိုတ်းယိုဝ်း TNLA ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် 20 မိၼိတ်ႉ ၊ TNLA လႄႈ RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 February 2020  ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 01 January 2020 ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 24 October 2020 ၼႆႉ တင်းၽၢႆႇ RCSS/SSA ဢမ်ႇပႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး သေၸုမ်းလႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် TNLA လႄႈ RCSS/SSA ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 November 2015 ၽွင်းတပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 ၵႂႃႇထွမ်ႇပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သိုၵ်း TNLA လႄႈ RCSS/SSA ယူႇပိုၼ်ႉတီႈၸမ်ၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ မီးၽူႈၶဵၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်ၵၼ် ပိူင်ၼိုင်ႈၼႆသေ လႆႈပွင်ႇလႅင်းၸူးထိုင် TNLA ဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ လွင်ႈတေၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ဢမ်ႇထၢင်ႈ ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းသေထုၵ်ႇ TNLA ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၸမ် 400 မူၵ်းယိုဝ်း/လွမ်ႉယိုဝ်း RCSS/SSA တီႈႁိမ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢႆႇ ဢိူင်ႇမၢၵ်ႇဝၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆၼမ်တႄႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 September 2019 TNLA လႄႈ RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ဢိူင်ႇၶိုမ်းၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼႂ်းပီႊ 2019 ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 26 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်း လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇမႃးဝႃႈ TNLA ၵႂႃႇပႂ်ႉယိုဝ်းၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း