သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်း SSPP/SSA ၊ TNLA တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ RCSS/SSA မီးလွင်ႈတီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၸၢဝ်းလွႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 109 လင် လႄႈ သုမ်ႉ 3 သုမ်ႉ ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇမူႇပိူင် တေဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႇ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉၼၼ် လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်ႈၸႂ်ၵၢဝ်ႇၼႄး RCSS/SSA လႄႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇ RCSS/SSA ယူႇယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ် February 2021 ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တင်း TNLA ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ  ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢိၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈသေ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ၊ TNLA တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်  လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၾႆးမႆႈပႃးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႈ 40 လင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၵမ်ႉဢေႇၵူၺ်း၊ ၵမ်ႈၼမ်ႉတႄႉ ထုၵ်ႇဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်လႄႈ ၾႆးၸင်ႇလုၵ်ႉမႆႈ၊ ပဵၼ်မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႉၸုတ်ႇၽဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီး လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ RCSS/SSA လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇ TNLA တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီႊ တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 21 May 2021 သေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီမၢင်ၸုမ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၵူၺ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸွမ်းၼင်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉတႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 May 2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ထူဝ်းသိုၵ်းႁိပ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းတင်းၼမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ယူႇသွၼ်ႈသဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇယူႇ၊ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:20 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ပၢင်ႇ 62 လင် ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၸရွပ်ႈ၊ ႁိူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးၼၼ်ႉ ၵိုတ်းဢဝ် 4 လင်ၵူၺ်း၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ်ပႃးၶေႃးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆသေ ထိုမ်ႈတူၵ်းၼွင်ၼမ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၾႆးဢမ်ႇမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမူတ်းလႄႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 May 2016 သိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်းၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈထႅင်ႈ 4 လင်၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းတင်းမူတ်း မီး 66 လင်သေ ထုၵ်ႇသိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ တင်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃ တူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေး တႃႇတေယူႇသဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇ သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်တင်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 May 2016


လွင်ႈသိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၵေႃႈ  သိုၵ်း TNLA ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း  RCSS/SSA လႄႈ  TNLA ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ပႂ်ႉဝႅတ်ႉလွမ်ႉမူၵ်းယိုဝ်း RCSS/SSA ဢွၼ်တၢင်း ၽွင်းသၢႆသိုၵ်း လုၵ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈၵႂႃႇတီႈ တပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင်ႈပီႊ 2015 ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇ သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်တင်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 May 2016

ၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ တီႉၺွပ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လီႁႃလွၵ်းလၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးလွတ်ႈၽေးယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ လႆႈသိုပ်ႇထူပ်းပႃးၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်းလႄႈ ယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈဝႆးဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်း SSPP/SSA ၊ TNLA လႄႈ RCSS/SSA ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ႁပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇသေႇလႄႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႃလၢႆးမၼ်း တႃႇဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈ သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄး RCSS/SSA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး၊ သိုၵ်း TNLA တင်ႈၸႂ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပူဝ်ႉသႂ်ႇ RCSS/SSA ၽၢႆႇလဵဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်မႃး ၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇတဢၢင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပေႃးတေဢမ်ႇယူႇၸမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီမၢင်ၸုမ်း ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵူႈလၢႆးတၢင်းယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တင်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်း TNLA တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 May 2016 ။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တင်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်း TNLA တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 May 2016 ။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တင်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်း TNLA တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 May 2016 ။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တင်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်း TNLA တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 May 2016 ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း