သိုၵ်း TNLA ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶၢင် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း လႄႈ ပႃႇတီႇၶၢင် KNC ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶၢင် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵႃလႅင် ဢိူင်ႇၵႃလႅင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

သိုၵ်း TNLA ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶၢင် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း လႄႈ ပႃႇတီႇၶၢင် KNC ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်း TNLA သွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၵႃလႅင် သေ ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶၢင် ၸိုဝ်ႈ ဢူးလသျီးလပျလသႅင်း လႄႈ မေးၼၢင်းမၼ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၶၢင် Kachin National Congress Party-KNC လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း လႄႈ မႆႈၸႂ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃႇတီႇၶၢင် KNC ပိုၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝႃႈ − ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၵႃလႅင် ၼႆႉသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သိုၵ်း TNLA  ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတၢင်း ပိူင်ပဵၼ်လီလီလႄႈ သင်ဝႃႈ မီးတၢင်းၽိတ်းတႄႉၼႆ ႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ TNLA ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပေမီးလွင်ႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင်လူလွမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၊  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ/လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉသေၵမ်းၼႆ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ KNC လႆႈတုၵ်းယွၼ်းယႂ်ႇၼမ် ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်း TNLA ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶၢင် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း လႄႈ ပႃႇတီႇၶၢင် KNC ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶၢင် သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၼၼ်ႉ မီးတၢင်းၽိတ်းသင်သေ ထိုင်တီႈသိုၵ်း TNLA ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈတၢင်းသင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 July 2020 သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉတီႉၺွပ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးလႅင် 2 ၵေႃႉ (လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်) တီႈဝၢၼ်ႈသႄႇသိၼ်း ဢိူင်ႇႁၢဝ်ႇပႃး ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း သေ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 22 July 2020 သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ၵိုတ်းတင်းႁိူၼ်းဝႃႈ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ လႆႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်မုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် TNDP ၊ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် SSP လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလႅင် လၢႆလၢႆၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ KIA တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈၵႃလႅင် ဢိူင်ႇၵႃလႅင် ၼႆႉ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သေ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းတၢင်ႇၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၊  သိုၵ်း TNLA  သမ်ႉၼႃႈတီႈၸပ်းဝႆႉ KIA  လႄႈ ပေႃးတေၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းပႃး မိူင်းယဵၼ်ၼႆ လႆႈၶၢမ်ႈ/လတ်း တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵႃလႅင်သေ ၵႂႃႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း