သိုၵ်း TNLA ဢထမ်ႇမတဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၶွၼ်ႇ လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း

ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 100 ပၢႆ ဢထမ်ႇမတဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၶွၼ်ႇ လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈႁိမ်းၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈမေႃႇတႂ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 100 ပၢႆ ၽႄႁဵတ်းသွင်ငႃးသေ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမ တဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၶွၼ်ႇလူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈႁိမ်းၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈမေႃႇတႂ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းမေႃႇၶႃႈဢေႃႈ လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇၼႃးၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၶဝ်တဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းငိုၼ်းၵူႈလမ်းယဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။   

သိုၵ်း TNLA တဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၶွၼ်ႇ လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈၼိုင်ႈလမ်း ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000 ပျႃး၊ ထေႃႈၼိုင်ႈလမ်း 2,000 ပျႃး၊ ၵႃးလူင်ၵႃးဢွၼ်ႇၼိုင်ႈလမ်း 30,000 ပျႃးသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းတဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉ ၶၢၼ်းထေႃႈၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈတၢင်ႇသူင်ႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႄႈ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ သိုၵ်း TNLA တဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၶွၼ်ႇၸိူင်ႉၼႆ  ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် August 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၶွၼ်ႇ ယေးငိုၼ် (Bank) ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႇတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – Reuters

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း