သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၶႄႇ ၼိုင်ႈၶုမ် ႁူၵ်းသႅၼ်

သိုၵ်း TNLA ၵႂႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶႄႇ ဢၼ်မီးတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊသေ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်း တေပေႃႉယႃႉၵွႆ ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၶႄႇ ၼိုင်ႈၶုမ် ႁူၵ်းသႅၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်း TNLA ၵႂႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶႄႇ ၼိုင်ႈၶုမ်လႂ် တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 600,000 ပျႃး လႄႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းသႂ်ႇပၼ်တူဝ် ငိုၼ်း ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၶႄႇ ၼိုင်ႈၶုမ် ႁူၵ်းသႅၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ၶၢဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၶႄႇ မီးၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢွၼ်ဢဝ် ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ လုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်သေ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလူင် ဢမ်ႇၼၼ် ၵၼ်ႇတေႃးၵေႃႉ လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၼၼ်ၵူႈပီႊ ၊ သိုၵ်း TNLA သမ်ႉၵႂႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶဝ် လႄႈ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇပၼ် ငိုၼ်းၶွၼ်ႇလႆႈ တေပေႃႉယႃႉၵွႆပႅတ်ႈ ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈၶဝ် ၼႆယူႇ ၊ လွင်ႈၵႂႃႇသၢင်းငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်သေ ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ သေတီႈတီႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼႆႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ၶႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်း ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း−ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၶႄႇ ၼိုင်ႈၶုမ် ႁူၵ်းသႅၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA တဵၵ်းယွၼ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း (လၢၼ်ႉၼိုင်ႈ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇလႆႈ လႄႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇ တီႈၼႃႈလၢၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ−ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ၵႂႃႇပေႃႉယႃႉၵွႆပႅတ်ႈ ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶႄႇ”
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း