သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၢၼ်းသေး

သိုၵ်း TNLA ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၢၼ်းသေး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 9 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၸွႆႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၢၼ်းသေး

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 05:30 ထိုင် 14:30 မူင်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၢၼ်းသေး လႄႈ တင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းတပ်ႉ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ သေ ယိုဝ်းၶိူင်ႈလူင်ၸွႆႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယူႇ ၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA သိမ်းလႆႈ ယႃႈလမ် 216 ၸွႆႉ ၊ ယႃႈမ 40,000 မဵတ်ႉ ၊ ၵွင်ႈ 24 လဝ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလၢႆသႅၼ်း လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်သိုၵ်းတင်းၼမ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၢၼ်းသေး 8 ၵေႃႉ လႄႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၢၼ်းသေး လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လၢႆလၢႆၸုမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 March 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ သူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 200 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း