သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 09 October 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်းပၢႆ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းယႂ်ႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “သိုၵ်း TNLA လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵႂႃႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းသေ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်း 6 ၵေႃႉ  ၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ / ၵွင်ႈလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ တိူဝ်ႉၸပ်းယူႇ ဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်ၽႂ်ယိုဝ်း ၊  ၸွမ်းၼႂ်းၵဵဝ်ႇပွၵ်ႉ 2 တႄႉ မီးသိုၵ်း TNLA ဝႆႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း တႄႉ ဢမ်ႇႁတ်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၶႃႈ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ႁိူၼ်းၽႂ် ႁိူၼ်းမၼ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၊ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉငိၼ်းသဵင်ႈၵွင်ႈ ပဵၼ်ၵမ်းပဵၼ်ၵမ်းဝႆႉ ဢမ်ႇပႆႇယဵၼ်လူင်း” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ ၸွမ်းၵဵဝ်ႇၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ် (ၵမ်ႈၽွင်ႈ) တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇဝႆႉတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ် လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း (TNLA,AA,MNDAA) ၼႆယဝ်ႉ ၊ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2019 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 December 2019 (ပီႊသဵင်ႈ) ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဝၢႆးသေ လွင်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းလူင် 5 တိူင်း မူတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 September 2019 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈသိုပ်ႇတိူဝ်းထႅင်ႈ လႆႈႁူႉၸွမ်းမီးၼင်ႇၼႆ။

“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-ၼႂ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ”
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း