သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈယႃႉတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ်ၼၢင်းယိင်းသေ လၵ်ႉၶုတ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈယႃႉတဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼိုင်ႈသေ ပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ လၵ်ႉၶုတ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ   530,000 ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်သၢမ်မိုၼ်ႇပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။

ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ႁႃႁွမ်တွမ်ၸူႉမႃး ႁိူဝ်ႇလႆၶႆးယွႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈယႃႉတဝ်ဢဝ်လၢႆ သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃ ယူႇယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈယႃႉတဝ်ဢဝ်လၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလႂ် မိူဝ်ႈလႂ် လႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇ သိုၵ်း TNLA ပေႃႉႁႅမ်ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁၼ် တီႈၼႂ်းႁၢင်ႈဢၼ်ထၢႆႇဝႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈမိူဝ်းယႃႉတဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း သွၵ်းတိၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇထွတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁူမ်ႈပႃးတင်း SSPP ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၵူၼ်းသေဢိတ်း သမ်ႉပေႃးၶႂ်ႈၼႃႇလိူဝ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဝႆႉၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၶဵၼ်သေ ၶဝ်ႈယႃႉတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် လႄႈ ငိုၼ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတီႉမတ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၸၢႆး 6 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 10 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လႅင် ဢိူင်ႇပၢင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇပွႆပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းပေႈလင် ဢဝ်ထူင်ၽိူၵ်ႇသုပ်းႁူဝ် ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၽင်လိၼ်ပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း