သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်း TNLA  ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ပႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇၶဝ် တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 September 2022 (လိူၼ်သိပ်းဢိတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းပၢႆ သိုၵ်း TNLA ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 5-6 ၵေႃႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း ၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ဢဝ်ဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇၶဝ်သေ တဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈပၼ်ငိုၼ်း တီႈၶဝ်ၵႂႃႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၶၢႆၶူဝ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ပႆႇမီးငိုၼ်းပၼ်ၼႆလႄႈ သိုၵ်း TNLA သမ်ႉ ၸႂ်လမ်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိုၼ်ႈလင်ၶႃး တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈပႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်သိမ်းၶူဝ်းလဵင်းသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 January 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA မႃးတဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 5 January 2022 သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်ၸၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇၺႃးႁိူၼ်းၸၢဝ်းၶၢင်လင်ၼိုင်ႈ၊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ် လႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းၶႄႇသေ မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပျီႇတုၸိတ်ႉ၊ သိုၵ်း SSPP ၊ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်း TNLA  လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း၊ ယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈထုတ်ႇတူဝ် လႄႈ တဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း