သိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း RCSS/SSA တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 December 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:05 မူင်း သိုၵ်း TNLA ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၢႆႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႇၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် (17:30 မူင်း) သွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝႆႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 09 December 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 08:30 မူင်းသမ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 2 ၸုမ်း ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈသေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးတီႈ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႇၵုင်း လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း 4 ဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် (မၢၼ်ႈၸၢမ်) ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။

သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင် ပီႊ 2020 သဵင်ႈ ၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်း TNLA (ၸုမ်းလဵဝ်) ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးၵႂႃႇ 3 ပွၵ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း