သိုၵ်း TNLA ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉငိုၼ်းတွင်း ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ  11 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁႅင်းၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 100 ပၢႆ  (ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်)  မႃးၵိုတ်းထင် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵေႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသေ ၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ်ထူဝ်ႈ/ၵႃး တႃႇ 5 လမ်း ႁႂ်ႈမိူဝ်းသူင်ႇၶဝ် တၢင်းၵိုင်ၵႃ ႁူဝ်တွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉတႄႉ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA  မႃးသင်ႇဝႆႉၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈၶဝ်ဝႃႈ သင်ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး ၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ မႃးယွၼ်းၶျေႃးလႄႈ ၵဵပ်းၶဝ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း ယွၼ်းထူဝ်ႈ ယွၼ်းၵႃးၵေႃႈယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶဝ်လႃးလႃး” ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ပေႃးပဵၼ်ၸၢဝ်းပလွင်ႈၶဝ်တႄႉ တေဢမ်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းတႆးသေၸုမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၶဝ်လူဝ်ႇၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်သမ်ႉ  ၶၢၼ်းႁွင်ႉထူဝ်ႈႁွင်ႉၵႃး လႄႈၵဵပ်းၶဝ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ယင်းၵဵပ်းဢဝ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆးလၢႆလၢႆ ဝၢၼ်ႈလႂ်တႆးမီးဢေႇၵေႃႈ ၼႃႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင်ၼႆႉ ၶႅၼ်းလႆႈသႂ်ႇငိုၼ်းၼမ်” ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ႇ July 2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၶၢၼ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇ 15 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်းဝႃႈ တႃႇႁဵတ်းထွင်ႇၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆသေ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်းတင်းဢိူင်ႇ ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်း 10 လၢၼ်ႉပျႃး (100 သႅၼ်) ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတွင်းပၢၼ်ႇလႄႈ လႆႈပၼ်ၵႂႃႇတႃႇ 5 လၢၼ်ႉပျႃး (50 သႅၼ်) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်ၽတ်ႉၽဵင်ႇဝႃႈၸိုင် ၼိုင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၼႆႉ လႆႈသႂ်ႇငိုၼ်းပၼ်ၶဝ် တူၵ်းယူႇ 1,000 ပျႃးတဵမ်တဵမ်” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈယူႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃး   ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉသေ မၢင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈၼမ်လိူဝ်တႆး မၢင်ဝၢၼ်ႈသမ်ႉတႆးၼမ်လိူဝ်ပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း