သူဝ်ႇတီႇယမ်ႇ ပၼ်ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ်တေႃႇတူဝ်ႁဝ်း

ထၢတ်ႈသူဝ်ႇတီႇယမ်ႇ (Sodium) ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းလႄႈ ၸမ်ပဵၼ်တေလႆႈၵိၼ်ပၼ်ၵူႈဝၼ်းယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈၵိၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈမီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

Sodium ပဵၼ်ထၢတ်ႈၵိူဝ်မဵဝ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၵုမ်းထိင်းပၼ် ထၢတ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႄႈ ၵုမ်းထိင်းပၼ်ၶူင်ႉလိူတ်ႈ၊ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သႄးလ်ဢႃႇယူင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ တေႃႇထိုင်ၵၢၼ်ၸုပ်ႇထၢတ်ႈဢႃႇႁႃႇရ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢတ်ႈ Sodium ၼႆႉထူပ်းႁၼ်လႆႈတီႈၼႂ်း ၵိူဝ်ၸဵမ်း၊ သတ်းၼမ်ႉမီးပိူၵ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵုင်ႈ၊ ပူ၊ ၼိူဝ်ႉတၢၵ်ႇႁႅင်ႈ၊ ပႃႁႅင်ႈ၊ ပႃၼဝ်ႈ၊ ၵိရိယႃႇၶဝ်ႈၽၵ်း၊ တၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းၶဝ်ႈပွင်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း တေလူဝ်ႇထၢတ်ႈ Sodium ၼႂ်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 1,500 မီႇလီႇၵရမ်ႇ ၵူၺ်း ၼမ်သုတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 2,000 မီႇလီႇၵရမ်ႇ (ၼိုင်ႈၸေႃႉၼဵင်ႈ)၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉသုင်းၵိၼ်ၵၼ် ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးထၢတ်ႈ Sodium ၼမ်လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈၵိၼ်ပၼ် Sodium ႁႂ်ႈပဵင်းပေႃးၼႆၸိုင် တေၸွႆႈႁႂ်ႈ သဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇလႄႈ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈပုင်ႇမၢၼ်ႇ၊ ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ၊ လွင်ႈမႆႈ၊  ၸွႆႈႁႂ်ႈ Calcium လႄႈ ထၢတ်ႈလဵၵ်း ႁႂ်ႈၸိူမ်ႈၼႂ်းလိူတ်ႈလႆႈလီ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈၵိၼ် Sodium ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိူတ်ႈၶုၼ်ႇႁႅင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလိူတ်ႈသုင်မႃးလႄႈ တႂ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်းမႃးသေယဝ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တႂ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း ပေႃးႁိုင်မႃးၼႆ ယင်းၸၢင်ႈပဵၼ်တႂ်ၵွႆ လႆႈထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၸႂ်ၵေႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်မႃးထႅင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်မႃးလႆႈယူႇ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်း ၵႂ်ႈမႃး ၸွမ်းၼႃႈ၊ မိုဝ်း၊ ၶႃ၊ တိၼ် သေယဝ်ႉ ယင်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁဝ်း ႁဵဝ်ႇႁႅင်ႈမႃးထႅင်ႈ ယွၼ်ႉမၼ်းဢဝ်ၼမ်ႉဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ တီႈၼႂ်းသႄးလ်သေ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁဝ်း ၸိုမ်ႉယမ်းဝႆႉလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၵိၼ် Sodium ၼမ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၵိၼ်ၽွင်ဝၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၽွင်ႈ ယွၼ်ႉမၼ်းမီး Sodium ၼမ်လိူဝ်သေၵိူဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵိၼ်ၸဵမ်းၽွင်ႈ၊ ၵိၼ်ပၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်သူတ်ႇမႂ်ႇ၊ ငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မွင်ဢၼ်ယႅၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၽွင်ႈယူႇ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼမ်လႄႈ ဢွၵ်ႇပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ယူႇတႃႇသေႇ၊ ၵိၼ်ပၼ်ၵူၺ်ႈ၊ ၽၵ်းၶဵဝ်၊ ဢႃႇလူး၊ မၢၵ်ႇမႆႉမဵဝ်းပဵၼ်သီလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်း ထၢတ်ႈ Sodium ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းလႆႈယူႇၽွင်ႈယဝ်ႉ။

ၵမ်ႈၼမ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီး Sodium ၼမ်ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဝၢၼ် ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵိၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းၽၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးမၼ်းၸၢင်ၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇဝၢၼ်ယဝ်ႉ ပေႃးသႂ်ႇၽွင်ဝၢၼ်၊ ၼမ်ႉသွတ်ႉ၊ ၼမ်ႉပႃထႅင်ႈသေၵေႃႈ ၼင်ႇဝႃႈဢရသႃႇၼမ်ႉလႅမ်ႉမၼ်းသမ်ႉပေႃးလီၵိၼ်မႃးထႅင်ႈယူႇ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ၶဝ်ႈသွႆးဢေႃႇတေႃႇၼႆႉ မီးထၢတ်ႈ Sodium  ၼမ်ဝႆႉတႄႉတႄႉယဝ်ႉ သမ်ႉဝႃႈလႆႈၸႂ်ၵိၼ်တၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလီၵိၼ်တႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဝၢၼ်သေ လႆႈၸႂ်ၵိၼ်လႄႈၵႆႉၵိၼ်ပၼ်ယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ  သင်ၵိၼ်ၶၢဝ်းႁိုင်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းမၼ်းၼႆၸိုင် မၼ်းတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ပၢႆးယူႇလီလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းၼႃႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်− mgronline

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း