သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) တႃႇၼႂ်းပီႊ 2020 ပိုတ်ႇႁပ်ႉၾွမ်ႇဝႂ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈယဝ်ႉ

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ၼႆႉ ဢိင်းငႄး သႃးၵျိၼ်း (Inge Sargent) ႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် မႁႃႇတေႇဝီႇ မိူင်းသီႇပေႃႉ လႆႈတႄႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2008 ၼၼ်ႉသေ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်တႅၵ်ႇလႅင်းလီဝႃႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် မိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် တႃႇႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈထုင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ 

တေႃႇထိုင်ၼႂ်းပီႊ2019 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ မီး 11 ၵေႃႉယဝ်ႉ လႄႈ တႃႇၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်တေ ပဵၼ်ၵေႃႉလႆႈႁပ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီ ၼႂ်းမိုဝ်းသူၵဝ်ႇႁဝ်းႁႃး ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸုမ်းလႂ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၵေႃႉလႂ် ထုၵ်ႇလီလႆႈၼႆ ၼၼ်ႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈၾွမ် (Form) တႃႇတၢင်ႇယွၼ်းပၼ် သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ တႃႇၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လႄႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈၾွမ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈဢဝ်ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ တီႈလိင်ႉ (link) https://shan.saothusandiaward.com/application/ လႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႇယႃႇလိုမ်းၵၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15  November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈၾွမ် ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းယူႇ။ 

ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူးၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူး 4,000 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (USD) လႄႈ တေပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီ တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈလင် ဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ပႃးႁႅင်းၸႂ်တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမုၼ်ႈလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉယူႇ။

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတၢင်ႇ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈတၢင်ႇယွၼ်း သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မီးဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇႁပ်ႉသူးၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်ယိုၼ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ တႃႇလႆႈႁပ်ႉသူး ႁင်းၵူၺ်းၼႆလႄႈ တေလႆႈမီးၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် သူင်ႇၽိုၼ်ယိုၼ်ႈ ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး လႄႈ တေလႆႈမီးလိၵ်ႈၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တႃႇ 2 ဢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းႁၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းတေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း လႄႈ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တႃႇလႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူးဢၼ်ၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉသူး ႁဵတ်းသၢင်ႈ မႃးတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ ၽွၼ်းလီမီး သင်လၢႆလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

မႆႉထတ်းတႃႇတႅၵ်ႈတူၺ်းလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉသူးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမီးသင်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးလႄႈၶူပ်းမႅၼ်ႈၸွမ်း ပိူင်ပၼ်သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မီး 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ − (1) ၽူႈထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉသူး ဢႃႇယု တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉ 35 ပီ (ၼပ်ႉဝၼ်းထီႉ 31 လိူၼ် December မိူဝ်ႈတၢင်ႇဝႂ်တႃႇၶဝ်ႈႁပ်ႉသူး၊ (2) တေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၼႄၼမ်ႉၵတ်ႉ လႄႈ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်၊ (3) တေလႆႈပဵၼ် ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ၊ (4) တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ၵိူတ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းယူႇသဝ်း လႄႈ ပူၵ်းပွင်မိူင်းတႆး။ (5) တေလႆႈၼႄ လွင်ႈမေႃႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းၵူၼ်းတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် လႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − https://shan.saothusandiaward.com/

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း