သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇလၢတ်ႈ ရၢတ်ႉသျႃးသိုပ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ဢွၼ်တၢင်း EU တေတႅပ်းတတ်း လွင်ႈၶဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း ဝူဝ်ႇလူဝ်ႇတီႇမီရ်ႇ သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်း ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇတေႁပ်ႉယူႇၶရဵၼ်းပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း EU ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ တႃႇတေႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ရၢတ်ႉသျႃး ဝႃႈၼႆ။

ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ဢၼ်မီး 27 မိူင်းၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလွင်ႈယူႇၶရဵၼ်း တေပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23-24 June 2022 ၼႆႉသေ လူင်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇယူးရူပ်ႇ European Commission (EC) လႆႈၼႄႉၼမ်း မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈထိုင်ပႃးလွင်ႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးလႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်း ၶူင်ႉသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ႁႅင်းထၢတ်ႈယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈယူႇၶရဵၼ်းၶၢတ်ႇႁႅင်းထၢတ်ႈသေ ငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉႁႅင်းမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ရၢတ်ႉသျႃးၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁဵၼ်းသိုၵ်း တႃႇမုင်ႈၼႃႈၸူးဝဵင်း Kharkiv ယဝ်ႉ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ Donbas ၼၼ်ႉတႄႉ  ယင်းတိုၵ်ႉတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၽၢႆႇတင်းရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင် ဢိၵ်ႇတင်း ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း