သေႉၼႄးဢမ်ႇလႆႈသင် ၶိုင်မင်ၸင်ႇလႆႈတႄႉ

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ယူႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိူၼ်ႈငဝ်ႈမၼ်း ပဵၼ် ၸုမ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ပဵၼ်ၵေႃႉၵေႃႇငဝ်ႈ သၢင်ႈပၼ်ႁႃၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸင်ႇလႆႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တိုၵ်းဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း တေမီးလွင်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇထဵင်လႆႈ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်းသေ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇ ၸုမ်းဝႃႇတၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇၶဝ် ပိုၼ်ၽႄႈဝႃႇတၶဝ် လွင်ႈၶဝ်လႆႈၵုမ်းထိင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေဢမ်ႇတႅၵ်ႈယၢႆႈ ၼႆသေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းသင်ၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ၸွမ်းလင်ၶဝ်မႃး ၵူႈသိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။

တိုဝ်ႉတၢင်းလီ တႃႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈ

ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ဢၼ်ၸုမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်ႁႅင်းၵိုၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းပီႊ2023 ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈတူၵ်းသုမ်းလူင် တႃႇဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလူမ်ႉၸူမ်တႄႉယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၼမိၵ်ႈမၼ်းမီးမႃးတင်း ၼမ်။

ၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးၶၢဝ်းႁိုင် ၼႂ်းထုင်ႉပဵင်း ၸႄႈၵႅင်း ၊ တႃႈလိူဝ်ႇ ၊ မၵူၺ်း ၊ ပႃႇၵိူဝ်ႇ၊ တႃႈၵုင်ႈ ၊ တၼၢဝ်းသီ ၼၼ်ႉ ဝၢႆး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမိူဝ်ႈပီႊ2021 ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေ  ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတူင်ႉ ၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈတိူင်းသိုၵ်း လႆႈထွၼ်ၸၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈထုင်ႉပဵင်း တႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းသၼ်လွႆ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶျၢင်း ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးတႅပ်းသီႇတႅပ်း ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၊ ၸဵမ်ၼႂ်းထုင်ႉပဵင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းၼႄမႃးတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်း ၊ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈဝႃႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တေဢဝ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းသင်ယဝ်ႉ။

တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇတိူင်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉတႄႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵူႈၽၢႆႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ။

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းၵူႈၽၢႆႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/10/2023 ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းလီလၢႆလွင်ႈသေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ၶဝ်ႈလူမ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မိူင်းၵူဝ်း  ၵုင်းၵႅင်း ၊ ၵျိၼ်းသူၺ်ႇႁိူဝ် ၊ ၵုၼ်လူင်  လၢႆလၢႆတီႈမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈသုမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း ၸတ်းၵၢၼ် ၊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းဝၢင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ( 3700 ပၢႆ ႁူမ်ႈပႃးလုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်း ) တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး သေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်းယၢတ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၼမ်ယဝ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၼမိၵ်ႈလီ တႃႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေလႆႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထႅင်ႈၶၵ်ႉၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈလႆႈ ဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။

တႄႇဝၼ်းထိ 12 / 01 / 2024 ၼႆႉၵႂႃႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ မူႇၸေႊ ၼၼ်ႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေတပ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၊  ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၶဝ်တေထၢင်ႇႁၢင်ႈပူၵ်းတင်ႈ ပူၵ်းပွင် ဢဵၼ်ႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ႁႂ်ႈၶိူင်ႇၶမ်ႉလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼင်ႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း တိုၵ်းပေႉဝႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင်  တေမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈဢီႈသင်ၼႆ ပဵၼ်လွင်ႈလီသူၼ်ၸႂ်ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းတႄႉတႄႉ။ ၸွင်ႇတေထၢင်ႇ ႁၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵႂႃႇမႃးလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼင်ႇမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉႁိုဝ်? ၸွင်ႇတေလွတ်ႈမီး ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ တေႃႇၵၼ်လႄႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းႁိုဝ်? ၼႆ ပႂ်ႉဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႅပ်းတတ်းပၼ်ၵူၺ်းလႃႈ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး ဝၢင်းၽႅၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢီႈသင်?

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယူႇလွတ်ႈလႆႈၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈတေလႆႈၸုၵ်းၼိူဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းမဵဝ်းလဵဝ် ၵူၺ်း ၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၵူႈပိူင်ပိူင် တႃႇတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ် လွင်ႈယူႇလွတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢၼ်ၶႂ်ႈမီးၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။ တပ်ႉသိုၵ်းဝ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ယၢင်းလႅင်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၶဝ်ႁဵတ်းၼႄမႃး သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃယဝ်ႉ။

ဢဝ်သၽေႃးတြႃးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဝႃႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇမီးႁႅင်းၵႅၼ်ႇၶႅင် ၸင်ႇတေပေႉလႆႈ ၸုမ်းဢမ်ႇတြႃး ၽူႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉသေ ဢမ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး ႁဝ်းတႄႉတႄႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ မႃးတူင်ႉၼိုင်ႈၸွမ်းလႆႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ ဢွၼ်မႃး ပႃးတင်းသိုၵ်းၶၢင် ။ လၢႆၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ႁႅင်းယႂ်ႇလိူဝ် ၸုမ်းလဵဝ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်လိူဝ် ၸုမ်း လဵဝ်ၼႆ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။ သိုၵ်းတႆးၶူဝ်းၶဵဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸိမ်ၸွမ်း ဢမ်ႇၵႅတ်ႇၶႄပၼ်လႆႈ ၼင်လိၼ် ဢီႈသင် တွၼ်းသေဝႃႈ ဢမ်ႇပိုၼ်ႉပွႆႇထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ၵူၺ်း။ သင်ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ ၵၼ်တင်း  3 ၸုမ်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈလႆႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ယင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ လၢႆတီႈၼႆ လႆႈႁူႉငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း တိုၵ်းသိမ်းလႆႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်တေႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး ယူႇဝၼ်းၼိုင်ႈ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်း ၸႅၵ်ႇၽႄၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်လႆႈၼႆ။ ၵၢမ်ႇၵျမႃႇ ၸိုဝ်ႈသဵင် တႆး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼင်လိၼ်မိူင်းတႆး ၼႆႉ တေယဝ်ႉတီႈပိူၼ်ႈ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵူၺ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တေႁတ်းႁၢၼ်သေ ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၼႆ ပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်လူင် တႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၸႂ်ႉလၢႆးႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ႁၵ်ႉတူဝ်ၵူဝ်တၢႆ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ပိုၼ်ႉပွႆႇ ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇမိူင်းၵူၺ်းတႄႉ ယႃႇဝူၼ်ႉတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတေလွတ်ႈၽေး ၽႅၼ်ႇလိၼ်တေလွတ်ႈလႅဝ်းလႆႈ။

ႁႅင်းသိုၵ်း ပဵၼ်လၵ်းလူင် တႃႇတႅပ်းတတ်းၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း လူဝ်ႇၶွၼ်ႈၵၼ် ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်  ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မီးဢဵၼ်ႁႅင်း တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉၵူၺ်း ၸင်ႇတေယူႇလွတ်ႈလႆႈ ။ ပေႃးၽၢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းၼႃႈလဵၵ်ႉတႃၼွႆႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးတီႈၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ်လႆႈ ၵွပ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈပႆႇတူၵ်းလိုၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း တိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင် တႃႇႁွပ်ႇဢုမ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁႂ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄ ၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်းပၼ်မႃးၼႆႉယူႇ။

သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်လႆႈၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈပိၼ်ႇပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်လႆႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈထူပ်းၽေး သိုၵ်းမႃး ႁႂ်ႈဢိင်လင်ၽင်ၼွင်ႈၵၼ်လႆႈ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်တေႁတ်းမႃး လူလၢႆတေႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႄႈ ၼင်လိၼ်ၼႆႉလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။

ပၼ်ႁႃ မိူင်းတႆး မိူဝ်းၼႃႈ

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼမ် ဢၼ်ယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ယွၼ်းၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇ ၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈ မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ မိူင်းတႆးၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမေႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတုၵ်းယွၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ႁဝ်းတေႃႇႁဝ်းၵေႃႈ တေထူပ်းၽေးသိုၵ်းလႄႈၶႃႈၽၼ်းၵၼ်ၶိုၼ်း၊ မိူင်းတႆးၼႆႉ တေဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်လႆႈ။

ၼႃႈလိၼ်ၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇၼႆၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈမီးဢဵၼ်ႁႅင်းမႃးလႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တေဝူၼ်ႉပၼ် မၵ်းမၼ်ႈပၼ် ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵေႃႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢဝ်ဢဵၼ် ႁႅင်းသိုၵ်းဢၼ်ၶဝ်မီးၼၼ်ႉသေ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇၶွင်ၶဝ်ယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် တီႈၼႆႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်တႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းတႆး မိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉဝႆႉ လၢႆးၵႄႈမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇၵႄႈၽေးပၼ်ႁႃ ၼင်ႇဝႃႈမႃးၼႆႉ မၼ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းၵႆၼႆသေတႃႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ၊ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇတႆး ၽူႈႁူႉႁၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်း တိုၼ်းတေလႆႈဝူၼ်ႉႁႃလၢႆးတၢင်းမၼ်းဝႆႉယူႇ။

Operation 1027 ၼႆႉ ၽႂ်သုမ်းၽႂ်လႆႈ?

မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်ငုမ်းငမ်းမၼ်းမႃးယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပွႆႇၽႃႈၼႃႈလိၼ်ပွတ်း ႁွင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းၸႄႈဝဵင်း လႄႈ သုမ်းတီႈႁဵတ်းႁႃလႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၶွၼ်ႇၵူႈပိူင်၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း မီးၼႃႈတီႈပူၵ်းပွင် လႆႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင် လွတ်ႈလႅဝ်း။

ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶႂ်ႈတင်ႈၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်မီးၼၼ်ႉတေလႆႈဝႃႈ ၸမ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႃႈတီႈဢၼ်တိုၵ်းသိမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၸၢင်ႈၵုမ်းၵမ် ပူၵ်းပွင်လႆႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (1) ၶဝ်တင်းမူတ်းဢမ်ႇၵႃး ၵုမ်းၵမ်လႆႈပႃးထႅင်ႈ  ပၢင်ႇသၢႆး မိူင်းၵူဝ်း သႅၼ်ဝီ မိူင်းယေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ။

ဢၼ်လႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉတႃၼွႆႉပၢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇ ႁင်းၽႂ် မၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။

ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် “ ၽႃႉၽၢႆၼႂ်းပႅမ်း လႅဝ်းႁေႃၼႂ်းၵပ်း ”

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ယႃႇပေၸႂ်လမ်ၼိူဝ် ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇယူႇ မၼ်းပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းတေလႆႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႅတ်ႇၶႄၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၼႆ ႁႂ်ႈမီးသတိၵၼ်သေ ၶဝ်ႈၸွႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆးဝႆးသေၵမ်း။ ပေႃးဢမ်ႇ ၼႄတၢင်းႁတ်းႁၢၼ် ဢမ်ႇၼႄလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်တႄႇၼႂ်းပီႊၼႆႉၵႂႃႇၼႆ မၼ်းတေတူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈႁႅင်း ၼႃႇယဝ်ႉ။

ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢတ်ႈႁဝ်းပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈပိူၼ်ႈ မိူၼ်ႁဝ်းသွၼ်ႇၶဝ်ပဵၼ်ၼွင်ႉႁဝ်းယူႇ ၼႆသေတႃႉ ၸွင်ႇၶဝ်တေပဵၼ်ၼွင်ႉႁဝ်း ဢၼ်ထွမ်ႇသူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်းႁဝ်းယူႇႁိုဝ်ၼႆ ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉထိုင်ပႃးဝႆႉ ယူႇ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း တေလႆႈတင်ႈမႃႇၼ ၵၢၼ်မိူင်း တၢင်းႁူႉၵၢၼ်မိူင်းၽႂ်ၼမ်သေ တွပ်ႇ ထဵင်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸုမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း(သိုၵ်းတႆး) တေလႆႈၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ၶႅၼ်ၼႃႈတီႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ႇသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း လူဝ်ႇလႆႈယွၼ်ႇယၢၼ်းၶဝ်ႈႁႃ ၸွႆႈႁႅင်းၵၼ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၵူၺ်း မၼ်းၸင်ႇတေယႃၸႂ်ႁဝ်းလႆႈ ဢၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸူမ်ႁၢႆ ၵူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်လုသုမ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈ − ၼုမ်ႇဝၼ်း ( ၼမ်ႉတူႈ )

ဝၼ်းထီႉ − 13 / 01 / 2024

*** ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း