သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸဵမ်ၸဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸဵမ်ၸဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၢၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ၵွင်းႁၵ်ႉ လႄႈ ၵုင်းၵေႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:30 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းပဵၼ်ၵမ်းယူႇ၊ လွင်ႈတူၵ်းသုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း