သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၸဵမ်ၸဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်

သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸဵမ်ၸဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 06:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၸႅၵ်ႇႁဵတ်းလၢႆငႃးသိုၵ်းသေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 09:00 မူင်းပၢႆၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ၸင်ႇၵွႆႈယဵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိဝ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၵႃး၊ ဝၢၼ်ႈတၢပ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸေႊႁဵင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈၸိင်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇၸူးပီႈ ၸူးၼွင်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈဝႆႉယူႇလႄႈ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်းၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA  တိုၵ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ၸွပ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ႁႃ RCSS/SSA ယူႇလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈတေသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင် SSPP/SSA တူၵ်းသႂ်ႇၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ SSPP/SSA တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဝၢၼ်ႈတၢပ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 May 2021 ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႉၼိုင်ႁိမ်းႁွမ်း ၶူဝ်ႁၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 505 ၊ ၶမယ 506 ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း(ၸၵၶ) – 1 (ၵျွၵ်းမႄး) သမ်ႉ ယူႇၽၢႆႇလင် SSPP/SSA သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 81 MM ယိုဝ်းသႂ်ႇ RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း