သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈလႅၼ်လိၼ် ဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ၶႄႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 45 ပီႊ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 45 ပီႊ တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇ ၵၢဝ်ႇၼႄးၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽၢႆႇယိုဝ်းၵွင်ႈ ယွၵ်ႈၶၢတ်ႈယွၵ်ႈမွၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 09 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ (People’s Liberation Army-PLA) ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး မီးလွင်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႅၼ်လိၼ် တီႈတူၼ်းလွႆသုင်ႁိမဝၼ်ႇတႃႇ ဢၼ်ပဵၼ် လႅၼ်လိၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်လႄႈ သဵၼ်ႈၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢမ်ႇတၢႆတူဝ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႄႇ ယင်းၵၢဝ်ႇၼႄးထႅင်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶႄႇ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈ ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ ယွၵ်ႈၶၢတ်ႈယွၵ်ႈမွၼ်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းၶႄႇပႃးထႅင်ႈသေ ၽၢႆႇတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “တေတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းယူႇ” ၵူၺ်းၶႄႇ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ ယင်းလႆႈဢွၵ်ႇမႃး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈတေႃႇၵၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး မီးလွင်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်ပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၼင်ႇၶိုတ်းတၼ်းယူႇၼႆသေတႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇသင် သေၶေႃႈလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင်ၸွမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် June 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်မိူင်း ဢၼ်ပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်တင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈၽိတ်းမေႃး တုပ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၶွၼ်ႉမႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ 20 ၵေႃႉ၊ ထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ် August 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ မီးလွင်ႈ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ယွၵ်ႈၶၢတ်ႈယွၵ်ႈမွၼ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် သွင်တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႄႈ ဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ယၢမ်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 1962 ပူၼ်ႉမႃးသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈဢူပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ထိုင်မႃးပီႊ 1996 ၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တင်းသွင်မိူင်း ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃၵၼ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ လႄႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 45 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း