သဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆးၶႃႈ−မိူင်းၼွင် ပႆႇပိုတ်ႇ

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် August 2023 ၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လၢႆးၶႃႈ−မိူင်းၼွင်  လႄႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 August 2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇထိုင်တီႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ဢၼ်မီးလၢၼ်ႇ/မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းၶိုၼ်ႈၵုင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁႄႉၵိုတ်းသေထၢမ်ဝႃႈ “တေၵႂႃႇလႂ်” ၶႃႈၵေႃႈဝႃႈ ”တေၵႂႃႇမိူင်းၼွင်” ၼႆသေ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇ ၶဝ်ဝႃႈမၼ်းသုၵ်ႉသၢၵ်ႉၼႆဢေႃႈ၊ လွင်ႈၶဝ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၶၢဝ်းႁိုင်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ ဝဵင်းတေႃႇဝဵင်း လႄႈ လွၵ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉတႄႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4−5 ဝၼ်းၼႆႉတႄႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၵေႃႈၶႂ်ႈလီယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၶႂ်ႈၵိုၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၽၢႆႇဢွၵ်ႇတဵင်းၵေႃႈ ႁၼ်ၶဝ်မႃးၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၶူဝ်းလူႇၶူဝ်းတၢၼ်းၼမ်ဝႆႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလႂ်၊ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၶဝ်တေမႃးၶဝ်ႈဝဵင်းၼႆႉ မီး 2 တၢင်း မႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း လႄႈ ပွတ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ/တၢင်ႇၵူၼ်း မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ သင်ဝႃႈမီးၵၢၼ်လူဝ်ႇၵႂႃႇ တီႈမိူင်းၼွင်ၼႆၸိုင် ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၵိုင်−ၵေးသီး လႄႈ ပေႃးၺႃးလၢၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၸိုင် ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇသိုၵ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ လႄႈ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽႂ်တၵ်းတေ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း