သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ် ၶႄႇလႄႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵပ်ႉၵႅပ်ႈမႃး

ၶႄႇလၢတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇ ၵပ်ႉၵႅပ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၸမ်ပဵၼ်တေလႆႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ယၢပ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းၼႆႉၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးဝၢႆးသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇၼၼ်ႉပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် ၼွၵ်ႈပၢင်ၵုမ် Shangri-La Dialogue တီႈသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လၢႆပီႊပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၶႄႇလႆႈထဵင်ၶိုၼ်း ၶေႃႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းၶွင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ မႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပၢႆႇ ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၶွင်သွင်ၽၢႆႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇ−ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ  လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉလၢႆလၢႆလွင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈထႆႇဝၼ်ႇ၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း