သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ

ဝၢႆးသေပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ တႃႇၵူၼ်း ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ဝၼ်းထီႉ 9 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၽူႈဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းၼႆႉ မီး 37 လၢၼ်ႉပၢႆ (37,268,876 ၵေႃႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသပ်းလႅင်းဝႃႈ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈဢၼ်မီးသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တူဝ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 37 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈသႂ်ႇပႃး သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း တေပဵၼ် 38 လၢၼ်ႉပၢႆ (38,271,447 ၵေႃႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးၶိုၼ်းမႃးၼပ်ႉတူၺ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆၸိုင် တေမီးမိူင်းတႆး၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းယၢင်းလႄႈ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႃႈ 38 လၢၼ်ႉပၢႆ ဢၼ်ပႃးသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႆႈၼၼ်ႉ ပေႃးၶိုၼ်းမႃးတူၺ်းၼႆၸိုင် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 470,000 ပၢႆၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းရၶႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်တင်းမူတ်းမီး ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆ (1,694,753 ၵေႃႉ) ၼႆလႄႈ သင်ဝႃႈ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်တူၺ်းထႅင်ႈၼႆၸိုင် သၢႆမၢႆၽူႈဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တေပဵၼ် 39 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆၼၼ်ႉ သၢႆမၢႆမိူင်းတႆးသမ်ႉၼပ်ႉပႃး ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၽၢႆႇမၢႆမီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈဝႃႈ− လွင်ႈသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽိတ်းပိူင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈ ၽူႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း၊ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၸိူင်ႉၼႆသေ မီးလွင်ႈလႅၼ်ၵိၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆ ၽၢႆႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၶဝ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း သပ်းလႅင်းၼႄၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးၸႅင်ႈလႅင်းလီလိူဝ် သေၼႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ − ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းမိူင်း၊ သၢႆမၢႆပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊ ႁႂ်ႈပေႃးမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တဵမ်တဵမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း United Nationalities Democracy Party (UNDP) လၢတ်ႈဝႃႈ − ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းၼႆႉ၊ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ မီးလွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇၼႆႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၶဝ်သမ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်ဝႃႈ လွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၸႅင်ႈလႅင်းလီၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ လွင်ႈၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်လႄႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး ၵူဝ်မီးၵူၼ်းလၵ်ႉယွၵ်ႇလႅၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း