သျီႇလႄႈ ပၢႆႇတႅၼ်ႇ တေဢုပ်ႇၵၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး တႃႇလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သွင်မိူင်း

ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ  သျီႇၵျိင်းၽိင်ႇ (Xi Jing Ping) လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ Joe Biden တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လူၺ်ႈလၢႆးဢွၼ်ႇလၢႆးၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႃႈၽူႈၼမ်းသွင်မိူင်း တေဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽွင်းတၢင်သုင်သုတ်းသွင်မိူင်း Jake Sulllivan ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ယၢင်ၵျႄႉၶျီႉ Yang Jiechi ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းသူးရိၵ်ႉ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် October 2021 ပူၼ်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ− သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယၢမ်ႈလႆႈ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႃး  ယွၼ်ႉလွင်ႈၵႃႉၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း ႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈမီးမႃးလွင်ႈၽူႈၼမ်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တေဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သျီႇၵျိင်းၽိင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်းၵျူဝ်းပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽူႈၼမ်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တေဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉသေ ႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸွမ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ သွင်ၽူႈၼမ်းတေဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း၊ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေပဵၼ်ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်သွင်ၽူႈၼမ်းတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၶတ်းၸႂ်ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇၼႆ ဝင် ဝိူၼ်ပိၼ် Wang Wenbin ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼႂ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိင်း Beijing ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း