သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ တေသိုပ်ႇထိင်းသိမ်းလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၼိူဝ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ

ၸွမ်ၸိုင်ႈၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၶႄႇတေထိင်းသိမ်းလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉလႄႈ ပၵ်းပိူင်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Xinhua ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ လႆႈလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 50 ပီႊ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶႄႇ ဢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁပ်ႉႁွင်း မိူဝ်ႈပီႊ 1957 ပဵၼ်ပီႊလဵဝ်ၵၼ်တင်း ဢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉပၢၵ်ႈပႅတ်ႈထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ “ၶႄႇတေပဵၼ်ၽူႈသၢင်ႈလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းပၼ်လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၽူႈထိင်းသိမ်းပၵ်းပိူင် ၵႄႈၵၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵႂႃႇတႃႇသေႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၶႄႇတေၶဵင်ႇၶတ်းတေႃႇပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ လွင်ႈႁိမ်ဢႃႇၼႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈပႃးပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ် ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၵႅတ်ႇၵၢင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၼႆသေ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸမ်ပဵၼ် တေလႆႈၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသၢႆႇပိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵတ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈ၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ် “ဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်” ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈလၢတ်ႈပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 100 ပီႊ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ၸုမ်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းလိူၼ် July 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇၼႆႉ လႆႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ဝၢႆးသေ ထႆႇဝၼ်ႇလၢတ်ႈမႃး ၼႂ်းလိူၼ် October 2021 ၼႆႉဝႃႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းၶႄႇၼႆႉ ထိုင်ၸၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁၢင်ႈႁၢႆႉသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 40 ပီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉလႄႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၶႄႇတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးႁုပ်ႈသိမ်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလူၺ်ႈ လၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉၵႂႃႇသေ ဢၢင်ႈဝႃႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ တူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶႄႇယင်းဢၢင်ႈပိုၼ်ႉတီႈယူႇလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းတူၼ်းလွႆ ႁိမဝၼ်ႇတႃႇ လႅၼ်လိၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး၊ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸွမ်းမိူင်းမၢင်မိူင်း ၼႂ်းတွၼ်ႈဢေးသျႃးပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ၵုၼ် Senkaku ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းဢွၵ်ႇ တင်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း