သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 2 ဝူင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃး ႁူမ်ႈၸူမ်းၸွမ်း ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၽူႈဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 25 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူင်းၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃး ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ပႃႇတီႇ Democrat ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႄႉလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 03 November 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်ၽူႈဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ႈ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၽွၼ်းလီမၼ်း ဢမ်ႇၵွမ်ႉႁဝ်းတင်းသွင်မိူင်းၵူၺ်း ဢၼ်တေလႆႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းတေႃႇမိူင်း ထႅင်ႈတင်းၼမ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလႆႈၽွၼ်းလီမၼ်းပႃး၊ ၵဝ်ၶႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တင်းသွင်မိူင်း တေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းလႂ်မိူင်းၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်လႄႈ မီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၵၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈၽွၼ်းလီ တႃႇတင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႄႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Huawei လႄႈ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ByteDance ၸဝ်ႈၶွင် ဢႅပ်ႉပလီႇၵေးသျိၼ်း Tik Tok ဢိၵ်ႇတင်း ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် ၶႄႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းႁူသ်ႉတၼ်ႇ (Houston) ၸႄႈမိူင်းထႅၵ်ႉသတ်ႉသ် (Texas) ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၶႄႇၵေႃႈ လႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလူၺ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၶျႅင်းတူး ၸႄႈမိူင်းသီၶျူၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပွတ်းဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ တင်းသွင်မိူင်း မီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် ၼပ်ႉပေႃးဢမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈထႅင်ႈ ပၢၼ်ထီႉ (2) ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈသုမ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇသေ ၽွင်းတေႃႈလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်ၽွင်းယိုၼ်ႈမွပ်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းၵၼ်လႄႈ တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ (January 2021) ၼၼ်ႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ တိုၵ်ႉမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႆႉယူႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း