သျီႇ ၵျိၼ်းၽိင်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းရၢတ်ႉသျႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းထိုင်ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 March 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်သီႇလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈၶႄႇ သျီႇ ၵျိၼ်းၽိင်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းၵႂႃႇရၢတ်ႉသျႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရၢတ်ႉသျႃးလၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ  သျီႇ ၵျိၼ်းၽိင်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇ−ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်မီးမႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ထိုင် 70 ပီႊလိူဝ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ် ဢၼ်ႁၼ်လႆႈယူႇ လၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ်လႄႈ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းတေႃႇၵၼ်သေ ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်မႃး၊ ၼႂ်းလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မိူင်းတေႃႇမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇယူႇလႄႈ ၼႄႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင်လွင်ႈပဵၼ်ဢူၺ်းလီ ဢၼ်ယိုၼ်းယၢဝ်း ၵမ်ႉသၢင်ႈပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၶိူင်ႇၶမ်ႉ ႁူမ်ႈထိုင်လွင်ႈႁူမ်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ  သျီႇ ၵျိၼ်းၽိင်ႇ ယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈ ၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် လႄႈ ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇသၢင်ႈငိူၼ်ႈၶႆ ဢၼ်လီတေႃႇလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်လုင်းတိုၼ်းဢၼ်ပၼ်ၽွၼ်းလီလႄႈ ယုၵ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းၵၼ် ႁူမ်ႈထိုင်လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသင်ႇလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈဢၼ်ဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉ တႄႇတီႈၵၢၼ်လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈႁူမ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇပွင်သၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း