သျႅဝ်မီ ဢွၵ်ႇမႃးတုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတိတ်းတင်ႈၶိူင်ႈ Sensor လၵ်ႉဢတ်းသဵင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်း

ၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းလီထူဝ်းၼီးယႃး ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၾူၼ်းမိၵ်ႈသျႅဝ်မီ (Xiaomi) Mi 10T 5G မီးလွင်ႈတိတ်းတင်ႈ Sensor လၵ်ႉဢတ်းသဵင် တီႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇသျႅဝ်မီ ဢွၵ်ႇမႃးတုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉမၼ်း။

မိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းထီႉ 23 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ Xiaomi Corporation ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉ electronics ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်ႉၾႆးၾႃႉ ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ သျႅဝ်မီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတိတ်းတင်ႈသွပ်ႉတ်ဝႄး  Software ဢၼ်ပဵၼ် Sensor လၵ်ႉတီႉဢတ်းသဵင်ၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းလီထူဝ်းၼီးယႃး (Lithuania)  မႃႇၵျီႇရိတ်ႉသ် ဢပူႇၵီႇဝီႇၶျႅတ်ႉသ် Margiris Abukevicius လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၸုၼ်ႉပႅတ်ႈၾူၼ်း ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသိုဝ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်း (မိုဝ်းထိုဝ်) ဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾူၼ်းသျႅဝ်မီ (Xiaomi) Mi 10T 5G ပဵၼ်ၾူၼ်းသႅၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် မီးလွင်ႈတီႉဢတ်းသဵင်ၶေႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၶဝ်လၵ်ႉဝႆႉ တီႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်းၵႂႃႇတီႈ Server ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

လွင်ႈၼႆႉ သျႅဝ်မီ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ တႃႇၵုမ်းထိင်းသုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်းသျႅဝ်မီ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် လွင်ႈၶူၼ်ႉႁႃဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတိတ်းတင်ႈသွပ်ႉတ်ဝႄး လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇၾူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သျႅဝ်မီ လႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈႁႄႉၵင်ႈဝႆႉပၼ် ၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းၶႄႇ လႄႈ လီထူဝ်းၼီးယႃး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလိူတ်ႇမႆႈမႃး ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ လုမ်းၽွင်းတၢင် ထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်း လီထူဝ်းၼီးယႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁိၵ်ႈႁွင်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈ တူဝ်တႅၼ်း လုမ်းထႆႇဝၼ်ႇ၊ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း ဢၼ်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မၢင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ လႆႈႁိၵ်ႈႁွင်ႉထႆႇဝၼ်ႇဝႃႈ ထႆႇပေး (Taipei) ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈဝဵင်းလူင် မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း