သၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေး တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း

ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးႁဝ်း ပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁဝ်းလိုဝ်ႈသဝ်းတႃႇသေႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁိူၼ်းႁဝ်းပေႃးတေယူႇငၢႆႈ လူမ်ၸႂ်၊ ပေႃးတေၸႂ်ႉတိုဝ်းၶူဝ်းၶွင်ငၢႆႈလူမ် လႄႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူႈလင် တိုၼ်းမီးၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢမ်ႇယူႇလီ ပဵၼ်ၸဵပ်း ပဵၼ်ၶႆႈ ပဵၼ်ၼၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်မီးယူႇႁိမ်းႁွမ်းတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၵူဝ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူဝ်ဢမ်ႇယူႇလီ ၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈၵၢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယူႇၼၼ်ႉ တေမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင် ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ။

ယူႇတီႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢမ်ႇယူႇလီမႃးယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပဵၼ်တုမ်ႇပဵၼ်ၶူမ်းၸွမ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်လႄႈ ၶူႈၼင်၊ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ တွင်ႉၶူၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလူမ်းၼၢဝ် ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇလွင်ႈ လႄႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈဢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈႁိူၼ်း၊ ၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈဢဝ် မဵဝ်းပဵၼ်သၽႃႇဝႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေးမႃး ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်မၢင်မဵဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈလေႃးပႃး သၢၼ်ၶေးမီး လႄႈ သၢၼ်ၶေးမီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းလႆႈမိူၼ်ၵၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇဝႃႈတေယိပ်းဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ထူၺ်ႈၸႂ်၊ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၶေႃးၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်မႃးၸိုင် သၢၼ်ၵွင်ႉၼႆႉ တေၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၼမ်မႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢမ်ႇယူႇလီ ပဵၼ်ၸဵပ်း ပဵၼ်ၶႆႈ ပဵၼ်ၼၢဝ်မႃးလႆႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယူႇယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ပေႃးတေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ႁဵၼ်းႁူႉၵႂႃႇ တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သၢၼ်ၵွင်ႉဢၼ်မီးၸွမ်းႁိူၼ်း။ 

ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်း ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးႁဝ်းၼႆႉ  တေၸႅၵ်ႇၸုမ်း  ဝႆႉယူႇ  4 တီႈ

  1. ပိုၼ်ႉႁိူၼ်း လႄႈ ၽႃႁိူၼ်း၊
  2. ႁွင်ႈၼင်ႈလဵၼ်ႈ(ႁွင်ႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ) လႄႈ ႁွင်ႈၼွၼ်း၊
  3. ႁွင်ႈႁုင်မိုဝ်ႉ၊
  4. ႁွင်ႈသူမ်ႈ။
  5. ပိုၼ်ႉႁိူၼ်း လႄႈ ၽႃႁိူၼ်း

ၸွမ်းပိုၼ်ႉႁိူၼ်း လႄႈ ၽႃႁိူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ၊ ႁိူၼ်းဢုတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေတႃးသီဝႆႉ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈႁိူၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးလီလူလီတူၺ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇသီၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈတိုၼ်းတေၸႂ်ႉ သၢၼ်ၵွင်ႉ(သၢၼ်ၶေးမီး) ႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်သီၼၼ်ႉ ပေႃးတေၸႂ်ႉလႆႈႁိုင်လႄႈ ပေႃးတေၸႂ်ႉၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈငၢႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

သၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေး တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း

သီၼၼ်ႉ တေမီးယူႇလၢႆလၢႆမဵဝ်း လႄႈ ၸႂ်ႉၵၢၼ်လၢႆလၢႆတီႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉ တႃးတီႈၽႃႁိူၼ်း၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ၊ တႃးႁႂ်ႈပေႃးႁၢင်ႈလီမီးငဝ်းမႃး ပႃးထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ် ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်သီၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်တႃးသႂ်ႇတီႈ ၶူဝ်းၶွင်သေဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ် ၽႃ၊ မႆႉ၊ လဵၵ်း လုၵ်ႉတီႈ ၼမ်ႉဢၼ်ဢူၼ်ဢူၼ်ၼၼ်ႉသေ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးပဵၼ်ဢၼ်ၶႅင်ယဝ်ႉ ႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉပၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁၢင်ႈလီမႃးယဝ်ႉ။

သီၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸႄႇၸဵမ် သီတႃးႁိူၼ်း၊ သီတႃးၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်း၊ သီဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီမီးငဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးသၢၼ်ၶေးမီး လၢႆလၢႆဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တေၵႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၶိုၼ်ႈႁူဝ်ၶႆႈ၊ တွင်ႉၶူၼ်ႉၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ၊ မီးတၢင်းပဵၼ်တီႈၽိဝ်ၼင် လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမဝ်းလႆႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ တပ်း တႂ် ပွတ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး သဵၼ်ႈတၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် ၸၢင်ႈပဵၼ်ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ်ၵပ်ႉယဝ်ႉ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ သဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇဢွၵ်းဢေႃ  ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶီႈလိုမ်း၊ ၶီႈၵူဝ်၊ ထိုင်တီႈပဵၼ်ၵူၼ်းယွင်ႇၵႂႃႇလႆႈ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းတႃးသီယဝ်ႉလႄႈ တႃးယဝ်ႉဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ တေမီးဢၢႆသီဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဢၢႆသၢၼ်ၵွင်ႉၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ႁဝ်းတေငိူင်ႉဝႄႈလႄႈ ႁႄႉၵင်ႈမၼ်းလႆႈၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၽၵ်းတူႁူးလႅင်းဝႆႉပၼ် တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလူမ်းမၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႆႈ လႄႈ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉဢၢႆသၢၼ်ၶေးမီးၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသုတ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇမီးၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးၽေးၵေႃႈ ပဵၼ်မိူဝ်ႈတႄႇၸႂ်ႉမၼ်းၵူၺ်း ပေႃးဝႃႈႁိုင်ႁီးမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ သီဢၼ်တႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၵွၵ်းဢွၵ်ႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈမၼ်းၵွၵ်းဢွၵ်ႇမႃး ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉတေႉတေႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်မိုဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇ ယိပ်း/တိူဝ်ႉမၼ်း ယွၼ်ႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ သီၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽွင်လႅဝ်မႃးလႄႈ ၽူင်ႉပိဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်း ႁူမ်ႈပႃး တေၸၢင်ႈၸပ်းၸွမ်းမိုဝ်းႁဝ်းသေ မိူဝ်ႈၵႂႃႇယိပ်းတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီၾၢင်ႉတေႉတေႉ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႆႉ သၢၼ်ၵွင်ႉ (Lead)  ၸွမ်းၼင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉ တူဝ်ၶိင်းၶဝ်တေၸုပ်ႇဢဝ်လႆႈ သၢၼ်လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်လႆႈငၢႆႈလိူဝ်သေၵူၼ်းလူင် 5 ပုၼ်ႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈလႆႈငၢႆႈ၊ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃလႆႈငၢႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် တေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယူတ်းယႃလႆႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢၼ်ၵွင်ႉ (Lead) ၼႆႉလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သီဢၼ်ယူႇၸွမ်းၽႃႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸွမ်းၶူဝ်းၶွင်သေမဵဝ်းမဵဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈမီးသီဢၼ်လွၵ်ႈၵွၵ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆ ထုၵ်ႇလီတႃးပၼ်သီမႂ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးၶႅမ်ႉၶိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈလွတ်ႈၽေးၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

  1. ႁွင်ႈၼင်ႈလဵၼ်ႈ၊ ႁွင်ႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ လႄႈ ႁွင်ႈၼွၼ်း။သၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေး တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း

ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်တင်ႇ (Furniture) ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၵူႈဝၼ်း တႄႇၸဵမ်ၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်း၊ ႁွင်ႈၼင်ႈလဵၼ်ႈ၊ ႁွင်ႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ လႄႈ ႁွင်ႈၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းမီး သၢၼ်ၶေးမီးၶဝ်ႈလေႃးပႃး ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈမဵဝ်းယူႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ မႆႉဢတ်း(မႆႉသၢမ်ထၢပ်ႈ)၊ ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ လႄႈ တၢၼ်းသိူဝ်း(Floor mat) ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးသၢၼ်ၶေးမီးၶဝ်ႈလေႃးဝႆႉၵူႈဢၼ် လိူဝ်သေဢဝ်သၽႃႇဝသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း။

တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၼင်ႈလဵၼ်ႈ လႄႈ ႁွင်ႈၼွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးသၢၼ်ၶေးမီးလၢႆလၢႆဢၼ်ႁူမ်ႈလေႃးၵၼ်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်တင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်မႆႉဢၢတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈသုတ်ႇဢၢႆမၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁိုင်ႁိုင်ၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူႈၼင် လႄႈ ၶေႃး ၶူမ်းၶူမ်းၵၢႆးၵၢႆးသေ ၸၢင်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၶႆႈ၊ တွင်ႉၶူၼ်ႉၶႆႈႁၢၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢၼ်းသိူဝ်း(Floor mat) ၊ သီတႃးႁိူၼ်း၊ ၼမ်ႉယႃယွမ်ႉၶူၼ်ႁူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးသၢၼ် VOCs သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ်၊ ႁႅင်းဢေႇ၊ ႁဵတ်းႁၢႆႉသဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇဢွၵ်းဢေႃယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉသၢၼ် VOCs ၼႆႉ ႁိုင်ႁိုင်ၸိုင် တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉထိုင်ၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်း ယဝ်ႉ။

သၢၼ်ၶေးမီး PBDEs ဢၼ်မီးၼႂ်း ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်းၶွင် Electronics မိူၼ်ၼင်ႇ ထီႇဝီႇ၊ ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမီးသၢၼ်ၶေးမီး Flame Retardant Agent  မၢင်ဢၼ် တေပဵၼ်သၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ၵႅၼ်ႇသႃႇ လႄႈ မိူဝ်ႈမၼ်းမႆႈလႄႈ မိူဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵျႅတ်ႉဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵွင်ႉမႃး သင်ဝႃႈသုတ်ႇၼူမ်ဢၢႆမၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ၼႆ တေၸၢင်ႈၵႂႃႇယႃႉလူႉ ပွတ်ႇ လႄႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ်သေယဝ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးတီႈ ထႆးရွႆး (Thyroid) လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၽႄႈၸိူဝ်ႉၾၼ်းၼၢင်းယိင်း သင်ဝႃႈ သုတ်ႇဢၢႆၵႂၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼမ်ၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထိုင်တၢႆလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၵႆႉထူပ်းယူႇတႃႇသေႇၵေႃႈ တေပဵၼ်သၢၼ်ဢၼ်မီးၼႂ်း မႆႉဢတ်း (မႆႉသၢမ်ထၢပ်ႈ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်ႈၼမ် တေၸႂ်ႉ မႆႉဢတ်း (မႆႉသၢမ်ထၢပ်ႈ) မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ႁဝ်းသိုဝ်ႉမႃးမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ တေမီးဢၢႆသေ ဢၼ်ႁဝ်းတေၵႆႉႁွင်ႉၵၼ်ဝႃႈ “ဢၢႆၶူဝ်းၶွင်မႂ်ႇ” ၼႆၼၼ်ႉ တေပဵၼ်သၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈပၼ် ပူၵ်ႇ၊ မူတ်ႉ၊ မႅင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမႃးတွမ်မႃးၶူပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဢၢႆၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးႁႅင်းတိၵ်းတိၵ်းၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူႈၼင်ၶူမ်းၶူမ်းၵၢႆးၵၢႆးလႄႈ ႁူဝ်ၶိုၼ်ႈႁူဝ်ၶႆႈမႃး ယွၼ်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလီပိုတ်ႇပၼ်ၽၵ်းတူ ႁႂ်ႈလႆႈလူမ်းလီလႄႈ ၽုၵ်ႇပၼ်တူၼ်ႈမႆႉ ႁႂ်ႈၸုပ်ႇဢဝ်ဢၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်လူမ်းပေႃးတေၸိုၼ်ႈပၢင်ႇလီၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပဵၼ် တၢၼ်းသိူဝ်း(Floor mat) ၼႆ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၵႂႃႇလွႆးယဝ်ႉ တၢၵ်ႇလႅတ်ႇပၼ် 2- 3 ဝၼ်း တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသၢၼ်ၶေးမီးပေႃးဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉၸင်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ၊ ထီႇဝီႇ၊ ၶွမ်း ၼႂ်းသၢမ်ဢၼ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢုၼ်ႇမႆႈမႃးလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးဢၼ်မႆႈၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢၼ်ၶေးမီး ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းလူမ်းယဝ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၵႅတ်ႉသ်ဢၼ်မီးၵွင်ႉၵႂႃႇသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈသုတ်ႇဢၢႆၵႂၼ်းတီႈၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေး တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း

  1. ႁွင်ႈႁုင်မိုဝ်ႉ။

ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းၽၵ်းၵိၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ လိူဝ်သေတေမီးသၢၼ်ၶေးမီးယဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁွင်ႈမိုဝ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးသၢၼ်ၶေးမီး ႁူမ်ႈလေႃးပႃးဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် မေႃႈႁုင်ၶဝ်ႈ၊ မေႃႈၶၢင်၊ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးၼႂ်းဢႅပ်ႇ လႄႈ ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇဢၼ်သႂ်ႇၶူဝ်းၶွင်တႄႇၸဵမ် ၵွၵ်း၊ ဢႅပ်ႇ၊ ပုင်း၊ တဝ်ႈၼမ်ႉ၊ တဝ်ႈၼူမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးသၢၼ်ၶေးမီးဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၶဝ်ႈၽၵ်းဢၼ်ၶႅမ်ႈၸပ်းမေႃႈ လႄႈ Spray ဢၼ်သိတ်းႁႄႉၵင်ႈ ၼမ်ႉလႄႈ ဢၼ်ဝူၺ်ႇႁင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးသၢၼ်ၶေးမီး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ထႆးရွႆး (Thyroid) လႄႈ ယင်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈၽႄႈၸိူဝ်ႉၾၼ်းတီႈၽူႈၸၢႆးတင်းၽူႈယိင်း သေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶႆႇတီႈၽူႈယိင်းပႃးယဝ်ႉ။

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မေႃႈၵမ်ႈၼမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးလူၺ်ႈ Teflon သမ်ႉဝႃႈ တေဢဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းသေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁၢႆႉထိုင်ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၵႃႈႁိုဝ် လိူဝ်သေဝႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၸဵပ်း ပဵၼ်ၶႆႈ ပဵၼ်ၼၢဝ် ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ၼႆသေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈၸၢင်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်း မိူဝ်ႈႁဝ်းၽၢႆႈၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၵေႃႈပၼ်ၽေးတေႃႇ တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးပိၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈယူႇၸမ်သေ သုတ်ႇဢၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈသတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတၢႆလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇဢၼ်သႂ်ႇၶူဝ်းၶွင် တႄႇၸဵမ် ၵွၵ်း၊ ဢႅပ်ႇ၊ ပုင်း၊ တဝ်ႈၼမ်ႉ ၸႃႉၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တေမီးသၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁေႃႇမူၼ်း(Hormone) ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈယိုတ်ႈယႂ်ႇတူဝ်ၶိင်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးတၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ပီး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တဝ်ႈၼူမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်သႂ်ႇၼႂ်းဢႅပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ၼႂ်းႁေႃႇမူၼ်း(Hormone) လႄႈ သဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇဢွၵ်းဢေႃ၊ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁႂ်ႈလီၸိုင် ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႉလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတေႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်းယူႇ ၵွပ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်း ဢၼ်ဢုၼ်ႇဢၼ်မႆႈ ယွၼ်ႉမၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸိူမ်ႈသေ ပဵၼ်သၢၼ်ၵွင်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၸႂ်ႉၶူဝ်းၶွင်တၢင်ႇဢၼ်တႅၼ်းတၢင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႅဝ်ႈ၊ သွင်းသၢၼ်၊ မႆႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးတီႈသၽႃႇဝၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမေႃႈမီးသေလွင်ႈလွင်ႈၸွမ်းယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉ၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၽၵ်း၊ ၼိူဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸွႆႈၵဵပ်းလွင်ႈမႆႈတီႈမေႃႈၼၼ်ႉဝႆႉလႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈမႆႈတီႈမေႃႈ လူတ်းယွမ်း လိူဝ်သေဢၼ်တင်ႈမေႃႈဝႆႉလၢႆလၢႆၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

သၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေး တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း

  1. ႁွင်ႈသူမ်ႈ

တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းႁွင်ႈသူမ်ႈႁဝ်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈမူတ်းသႂ် တေဢမ်ႇမဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼမ်ႉယႃႈလၢင်ႉႁွင်ႈသူမ်ႈ၊ ၼမ်ႉယႃႈၸဵတ်ႉမၢၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉယႃႈသၵ်ႉၶူဝ်း လႄႈ မၢၵ်ႇမဵၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းမီးသၢၼ်ၶေးမီးၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႉယူႇတႃႇသေႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမေႃၸႂ်ႉႁႂ်ႈမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်းၸိုင် မၼ်းၵေႃႈတေမီးၽေးတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်တူဝ်ႁဝ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တႄႇၸဵမ် ၼမ်ႉယႃႈလၢင်ႉပိုၼ်ႉ၊ ၼမ်ႉယႃႈၸဵတ်ႉမၢၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉယႃႈသၵ်ႉၶူဝ်း၊ မၢၵ်ႇမဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ  မီးသၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ သဵၼ်ႈတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ် ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊ တွင်ႉၶူၼ်ႉၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၽိဝ်ၼင် လႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇမၢၵ်ႇမဵၼ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လူမ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမိူဝ်ႈလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈသၢၼ်ၶေးမီးလႆႈၵေႃႈ သႂ်ႇပၼ်ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁႃသေလွင်ႈလွင်ႈ မႃးဢိုတ်းၶူႈၼင်ႁဝ်းဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသုတ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ လႄႈ သႂ်ႇထူင်မိုဝ်းႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼမ်ႉယႃႈ လႄႈ သၢၼ်ၶေးမီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေဢမ်ႇမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၽိဝ်ၼင်ႁဝ်းၵႂႃႇၼႆ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈသုၵ်ႈလၢင်ႉပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၽိဝ်ၼင်ႁၢႆႉႁႅင်းမႃး ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၸူးမေႃယႃၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇမၢၵ်ႇမဵၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉၸွမ်းသိူဝ်ႈၶူဝ်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၢႆ လႄႈ သၢၼ်ၶေးမီးမၼ်း တေတိတ်းၸပ်းၸွမ်းသိူဝ်ႈၶူဝ်းႁဝ်းဝႆႉယဝ်ႉ လွၵ်းလၢႆးမၼ်း တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈဢၢႆပေႃးဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၼမ်ႉသူမ်ႈသူႇ(Vinegar) လႄႈ ၼမ်ႉ သႂ်ႇလေႃးၵၼ်သေလွႆး။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢၢႆမၼ်းမီးယူႇၼႂ်းလူမ်းၼႆၸိုင် ဢဝ်ၼမ်ႉသူမ်ႈသူႇလႄႈ ၽွင်ၵေႃႇၾီႇ လေႃးၵၼ်ယဝ်ႉ ဢဝ်တမ်းဝႆႉတီႈ ဢၢႆၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးၼႆယဝ်ႉ။

သၢၼ်ၶေးမီးဢၼ်ႁဵတ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေးတီႈၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလူမႃးယဝ်ႉ တေႁၼ်လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၸမ်တူဝ် လႄႈ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ႁဝ်းတူၺ်းႁၼ်လႆႈ ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇတႃႇသေႇ၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁူႉယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်လႂ်ထုၵ်ႇလီ ငိူင်ႉဝႄႈၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီႁဝ်းပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင် – https://thinkofliving.com/

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း