သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 986 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 29 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 11,692 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 986 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,423 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ် 1,423 ၵေႃႉၼႆႉ  ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 1,071 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 87 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 17 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 138 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 71 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 5 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 3 ၵေႃႉ၊ ၼေပျီႇတေႃႇ 3 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 8 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 14 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶျၢင်း 1 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶၢင် 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 25 October  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 44,774 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,095 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 24,920 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 August 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်း 30 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လႄႈသင် ၵူၼ်း 30 ၵေႃႉၵေႃႈလီ တေဢမ်ႇလႆႈယူႇၸူႉတုမ်ၶွၼ်ႈၵၼ် ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 ပေႃးတေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ဢွင်ႇမၢၼ်လီငၢမ်းၼႆလႄႈ ၶိုၼ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းၸူႉတုမ်ၶွၼ်ႈၵၼ် 30 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉပၼ်မိုဝ်း ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်၊ ယႃႇယူႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်၊ ပေႃးဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈယႂ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ် ပေႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းသေ ၸင်ႇၵွႆႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ပေႃးမီးသၢႆငၢႆ ဢမ်ႇယူႇလီၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ်၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ ယႃႇပေယူႇမဝ်မၢင်လႃးလႃး၊ သင်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ တီႈႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉပေႃးၼႆ ႁႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း