သၢႆဢိၼ်းဝၼ်  ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ

ၸွမ်ၸိုင်ႈထႆႇဝၼ်ႇ သၢႆဢိၼ်းဝၼ် ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ႁတ်းဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၶဝ်ႈယူႇႁူမ်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 October 2021  (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သၢႆဢိၼ်းဝၼ် လႆႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN သေ ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 42 ပီႊပၢႆ ဢၼ်ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈတေႉယူႇ တွၼ်ႈတႃႇတေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ထႆႇဝၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ သိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မႃးယူႇၸွမ်းထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ၵူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးၼမ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၼႆယူႇ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈၼႄလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၵႅတ်ႇၶႄၸွႆႈထႆႇဝၼ်ႇလႄႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼင်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ဢၼ်မီးပဝ်ႉမၢႆ တွၼ်ႈတႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄထႆႇဝၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ သၢႆဢိၼ်းဝၼ် ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈထႆႇဝၼ်ႇ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 42 ပီႊပၢႆ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈၼႆႉ  ဝၢႆးသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထွႆဢွၵ်ႇထႆႇဝၼ်ႇ မိူဝ်ႈပီႊ 1979 ၊ ပီႊဢၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင် ဢၼ်မီးတေႃႇထႆႇဝၼ်ႇ လွင်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၽွင်းတၢင်ထႆႇဝၼ်ႇသေ ႁပ်ႉၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ မီးသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် တီႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးလင်မႃး လႆႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶိုၼ်း၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယၢမ်ႈပိုတ်ႇၼႄ Video တပ်ႉသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽွင်းယၢမ်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ်သိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ် November 2020 ၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမွတ်ႇ Video ၼၼ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈၶိုၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆၽၢႆႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ မီးသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၵ်ႉသူင်ႇသိုၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁူမ်ႈၸွမ်းထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သၢႆဢိၼ်းဝၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ၶႄႇလႆႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃးၵူႈဝၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 23 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇၼိူဝ် ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်တေႉတေႉ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၵႅတ်ႇၶႄတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈယုမ်ႇၸႂ်လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီလႆႈႁပ်ႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ထႆႇဝၼ်ႇပဵၼ်မိူင်းဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၾႆးပၼ်ၾၢင်ႉ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸမ်ပဵၼ်တေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ တႃႇထိင်းသိမ်း လွင်ႈယုမ်ႇယမ် လႄႈ ၵႃႈၶၼ် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးဝႃႈထႆႇဝၼ်ႇ ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇဢမ်ႇလႆႈၼႆၸိုင် လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဝႆႉၵႃႈၶၼ်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ တေမီးၸႂ်ထၢင်ႇပိူင်ႈမႃးဝႃႈ ၵႃႈၶၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၵိုင်ႇတင်း ၶႄႉၶဵင်ႇလႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄၵႂႃႇယူႇတေႉႁိုဝ်” ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း