သၢႆၵၢၼ်မိၼ် MAI ႁပ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈမိူင်းထႆး 150 ပၢႆ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃးၽၵ်းတူလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်၊ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉယူႇတီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် Myanmar Airways International (MAI) ၶိုၼ်းႁပ်ႉသူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းလၢႆလၢႆၼႆယဝ်ႉ။

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် MAI ႁပ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈမိူင်းထႆး 150 ပၢႆ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း

ၽွင်းယၢမ်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ လႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်သေ ၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉယူႇတီႈ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် MAI တေႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 155 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶမ်ၵိုတ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆးၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လႆႈတူၺ်းၸွမ်း ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းတူဝ် တီႈတႃႈၵုင်ႈသေၵေႃႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ် တေတၢင်ႇၵူၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းၵူၺ်း ၊ ၵူၼ်းဢၼ်တေႁပ်ႉပွၵ်ႈမႃး ပွၵ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ မိူင်းထႆးဝႃႈၼႆ၊ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈမိူင်းထႆးလႄႈ တေပႃးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် MAI သေ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ တေဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈဝႂ်ႁိူဝ်းမိၼ်သင်သေလွင်ႈ၊ တေၵႂႃႇႁပ်ႉပွၵ်ႈမႃးပၼ်လၢႆလၢႆသေ ပေႃးပွၵ်ႈတေမႃးတႄႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈၸၢႆႇၵႃႈဝႂ်ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇသၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵေႃႈ  တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေလူတ်းယွမ်းပၼ် ၵႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် MAI ႁဵတ်းပဵၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် (Relief Flight) ၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉယူႇတီႈ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး၊ မိူင်းသီႇရိလင်ႇၵႃႇ၊ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် MAI မိၼ်ၽၢၼ်ႇ တႃႈၵုင်ႈ−သူဝ်းလ်၊ တႃႈၵုင်ႈ−မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ တႃႈၵုင်ႈ−တႃႇၵႃႇ၊ တႃႈၵုင်ႈ−ၵႂႃႇလႃႇလမ်ႇပူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၶေႃႈမုၼ်း − Irrawaddy

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း