သၽႃးတႂ်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈတႃႇတေထွၼ် ထရမ်ႉ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ

သၽႃးတႂ်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈထွၼ်တူဝ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ တၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သၽႃးတႂ်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းၸိုဝ်ႈသဵင် ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇတေထွၼ်တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လူၺ်ႈမီး တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးတႂ်ႈ ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် 232 သဵင် တေႃႇ 197 သဵင် ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း လွင်ႈတႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ် တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၶဝ် မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈထွၼ်တူဝ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 January 2021 ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းဢၼ် သၽႃးၶွင်ႇၵရႅတ်ႉသ် (Congress) လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ၽူႈဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်းတုမ်ပူၵ်းတိုၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶတ်းၶႂၢင် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ထိုင်ၼႂ်းႁွင်ႈ သၽႃး လႄႈ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉ တီႈႁိူၼ်းႁေႃသၽႃး မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (Capitol) ဝဵင်းလူင်ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

REUTERS

လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးတႂ်ႈၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းၸိုဝ်ႈသဵင် ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇတေၸၢင်ႈထွၼ်တူဝ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ဝၢႆးသေ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးတႂ်ႈၶဝ် ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း လွင်ႈတႃႇတေထွၼ်တူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်း လႄႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ် တႅၼ်းၽွင်းၶဝ်တင်းမူတ်းၼႆႉ တေၶိုၼ်းထုၵ်ႇသူင်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းသၽႃးၸၼ်ႉသုင်သေ သင်ဝႃႈ သၽႃးၸၼ်ႉသုင် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၽိတ်း ပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တႄႉယူႇပေႃးၼႆၸိုင် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ တေလႆႈထုၵ်ႇတႅပ်းတတ်းတြႃး ၺႃးၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈယုင်ႈၵဵဝ်ႇၸွမ်း ၵၢၼ်မိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢၼႃႇၵၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း