သၽႃး Congress ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမိပ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ

ယွၼ်ႉတူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ မီးလွင်ႈသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်ထိုင် ၼႂ်းသၽႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈလႄႈ သၽႃး Congress ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေထွၼ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၶွင်းၵရႅတ်ႉသ် (Congress) မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼဵၼ်ႇသီႇ ၽီႇလူဝ်ႇသီႇ (Nancy Pelosi) သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး တေသိုပ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢီးသူၼ်းႁႂ်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မၢႆႉၶ် ၽႅၼ်ႉၸ် (Mike Pence) ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆႇမီႈ တႃႇႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း မၢႆ (25) ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမိပ်ႇငႅၼ်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈ ဝႆးၽႂ်းသုတ်းတီႈသုတ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

REUTERS

ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၶွင်းၵရႅတ်ႉသ် (Congress) ၼဵၼ်ႇသီႇ ၽီႇလူဝ်ႇသီႇ (Nancy Pelosi) လၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း လႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢီးသူၼ်းႁႂ်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ တၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼင်ႇဝႆးၽႂ်းသုတ်းယဝ်ႉ။ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉၼႆႉ ၼိုင်ႈယူႇ ၼိုင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လၵ်းၼမ်းပေႃႇသလီႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လၢႆးတၢင်း တႃႇတေႁႂ်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ လၢႆးတၢင်းထီႉၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈသၽႃးမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ လၢႆးတၢင်းထီႉသွင်သမ်ႉ ၵႄႈလိတ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း မၢႆ (25) သေ ႁႂ်ႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးတႂ်ႈ လႄႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးသုင် (the House of Representatives and the Senate) တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မၵ်းမၼ်ႈႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

REUTERS

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လၢႆလၢႆၽၢႆႇမိပ်ႇငႅၼ်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 07 January 2021 ဝၼ်းဢၼ်သၽႃးၶွင်းၵရႅတ်ႉသ် (Congress) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် မၵ်းမၼ်ႈၽူႈဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၽူႈသုမ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ်သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ထိုင်ၼႂ်းသၽႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ထိုင်တီႈမီးၵူၼ်း လူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်ထိုင် 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း