ဢင်းၵိတ်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်း 7 မိူင်း ပၼ်တၢင်းၽိတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ မိူင်းဢင်းၵိတ်း ႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသေ လႆႈတႄႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်း 7 မိူင်း (G7) တီႈဝဵင်းလူင်လၢၼ်ႇတၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢင်းၵိတ်း လႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်း 7 မိူင်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢင်းၵိတ်း Dominic Raab ၵေႃႈ ယင်းမီးငဝ်းလၢႆးတေတိုၵ်းသူၼ်းပႃး ႁႂ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တေတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်း 7 မိူင်း ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း၊ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေဢမ်ႇၵႃး တေဢုပ်ႇပႃးလွင်ႈ သီးရီးယႃး၊ မိူင်းၶႄႇ၊ ရတ်ႉသျႃး လႄႈ မိူင်းဢႅပ်ႇၾၵၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Antony Blinken ၵေႃႈ လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Twitter သုၼ်ႇတူဝ်ဝႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်း 7 မိူင်း ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတူဝ်မၼ်းသေ လႆႈလၢတ်ႈၼႄၶိုၼ်း ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတေၵိုတ်းယိုတ်း လႆႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းသီးရီးယႃး ဢၼ်ပဵၼ်မႃးယူႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီႊၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။  

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်း 7 မိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 7 မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၊ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ၊ ဢင်းၵိတ်း၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ၊ ၵျႃႇမၼီႇ၊ ဢီႇတလီႇ လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ  ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းသေဢမ်ႇၵႃး တေမီးပႃးထႅင်ႈ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး၊ ဢိၼ်းတီးယႃး၊ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း၊ ပရူႇၼၢႆး လႄႈ ဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း