ဢင်းၵိတ်ႉတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈ သုၵ်ႉယုင်ႈ ဢၼ်တေပဵၼ်မႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတွၼ်ႈပၢႆးယူႇလီ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ၼၼ်ႉမႃး တေတႄႇတိုၵ်းတေႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႆသေ ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶတ်းၸႂ်တႃႇၽေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇယူႇသေ တိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉလႄႈ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ၼႆႉ ဝၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၵမ်ႈပႃႈၼမ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လႄႇႁႃသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ် လူဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းလွင်ႈယႂ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ မႃးၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဝႆႉ တင်းၼမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသေ တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈလႆႈသၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် တၼ်းႁဵင်းသေ ယႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်းလၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း