ဢင်းၵိတ်ႉႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၼ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶွင် FCDO ၼႂ်းလုမ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ United Kingdom-UK ၼၼ်ႉမီးဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ယႃႇပေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉမိူင်းတႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ)  ၼႂ်းလုမ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇလၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈယဝ်ႉ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁိူၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်း မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ပွတ်းႁွင်ႇ)၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တိူင်းမၵူၺ်း၊ တိူင်းတၼၢဝ်းသီ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ (ပွတ်းၵၢင်) လႄႈ တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ သင်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၸမ်ပဵၼ်ႁႅင်းၼႃႇၸိုင် ယႃႇပေၶႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆး လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ  ၸႂ်ႉတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ မၢၵ်ႇၽႃႇ မၢၵ်ႇသျွတ်ႉ လႄႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵႂႃႇလိုဝ်ႈသဝ်း ႁူင်းလႅမ်း၊ လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမႃးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၸုမ်း PDF ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ မီးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈတၢႆၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈမၼ်းၵူႈလိူၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း