ဢင်းၵိတ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႆႉလွင်ႈသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉသေ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ႁႂ်ႈဝႆႉလွင်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းဝႃႈၼႆ။

James Kariuki ၵႅမ်ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ Gavi ၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ၵူႈၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ တေဢမ်ႇဢဝ်လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း လွင်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈၵိူဝ်းယမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၵဵဝ်ႇယုင်ႈၸွမ်း တေလႆႈဝႆႉလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ Erywan Yusof ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵမ်းၼိုင်ႈသေ တူၺ်းထိုင်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းယဝ်ႉ ၸွႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ ဢွၼ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ၼၼ်ႉ လွင်ႈသမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ မီးဢဵၼ်ႁႅင်းယူႇၽွင်ႈလႄႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ယူႇသေတႃႉၵေႃႈဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႇၵႂႃႇလႆႈလီ သေဢမ်ႇၵႃး မေႃယႃလူင် ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ႁူင်းယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ် (3%) ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း