ဢင်းၵိတ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢူးတေႇၸ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ လႆႈဢဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢူးတေႇၸ လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ထူး ဢၼ်ဢူးတေႇၸ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ပႃးသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉလႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 September 2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးငိုၼ်းတွင်း ဢူးတေႇၸ လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ထူး ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းသေ တူဝ်ဢူးတေႇၸၵေႃႈ တေဢမ်ႇပၼ် ဝီႇသႃႇ(Visa) ၶဝ်ႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ပႃးဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉပႃးဝႃႈ ဢူးတေႇၸ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ထူး လႄႈ ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၼၼ်ႉ လႆႈမီးတီႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ဢၼ်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ယဝ်ႉသေ ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉယူႇသေ မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢူးတေႇၸၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈသႂ်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ပႃးၼႂ်းလွင်ႈၼႆႉယူႇသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇထူးၼႆႉ လႆႈတေႃႉတၢင်ႇပၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Dominic Raab ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်လႆႈပိၵ်းဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပွၵ်ႈၼႆႉၼႆႉ မၼ်းၼႄလႆႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉသေ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၸိူဝ်းဢၼ်မီး လွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပွၵ်ႈၼႆႉၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်း 7 မိူင်း (G7) လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  လႄႈ ပဵၼ်တႃႇတေၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဢင်းၵိတ်း ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်း ၸုမ်း 7 မိူင်း (G7) ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃး ႁႂ်ႈလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း တူဝ်ႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉတင်းသဵင်ႈ လႄႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း