ဢမူႉၶတီးဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး (သီးသန့်တရားရုံး) တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မတ်ႉတႃ 505 (ၶ) ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းဢွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢမူႉၶတီး မတ်ႉတႃ 505 (ၶ) ၼႆႉ လုမ်းတြႃးႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈပၼ်သၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၶဝ်သေတႃႉ တင်း (3) ၵေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁွင်ႉသၢၵ်ႈသေႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ၸွမ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆသေ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းဢွင်ႇ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပဵၼ်ၽူႈပၼ်သၢၵ်ႈသေႇ ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ ၼႂ်းလုမ်းတြႃး ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ် ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇသေ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၵေႃႈ လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ထၢမ်မႃးၼၼ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈ ဝႃႈထၢမ်တွပ်ႇၵႂႃႇလွင်ႈသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶိုၼ်းလုမ်းတြႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၵႂႃႇ လွင်ႈတၢင်းသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်တီႈလုမ်းတြႃးၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၸုမ်းၽူႈတၢင်ၼႃႈ (5) ၵေႃႉ ဢၼ်ၸွမ်းပၼ်ဢမူႉၶတီး ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇလႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ ဢမ်ႇႁႂ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းဢမူႉၶတီးတင်းမူတ်း တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၽူႈတၢင်ၼႃႈဢၼ်ၸွမ်းပၼ်ဢမူႉၶတီးဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ မီးဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၸေႃႇ၊ ဢူးၵျီႇဝိၼ်း၊ ဢူးတႄးမွင်ႇမွင်ႇ၊ တေႃႇသၢၼ်းမႃႇလႃႇၺုၼ်ႉ လႄႈ တေႃႇမိၼ်းမိၼ်းၸူဝ်း ႁူမ်ႈ (5) ၵေႃႉ တင်း (5) ၵေႃႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ လႄႈ လွၵ်ႇငိူတ်ႈဢမ်ႇႁႂ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈ ဢမူႉၶတီး ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ဢူးတၢၼ်းလႅင်ႇ လႄႈ ဢူးၵျေႃႇၸဵင်ႇလုၼ်ႇ (2) ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၸုမ်းၽူႈတၢင်ၼႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၶဝ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢမူႉၶတီး မတ်ႉတႃ 505 (ၶ) လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄတီႈလုမ်းတြႃးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈတဵၵ်းႁႂ်ႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းဢွင်ႇတႄႉ တေလႆႈႁဵတ်းၽူႈသၢၵ်ႇသေႇ ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 2 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႈလုမ်းတြႃး တင်းမူတ်းမီးယူႇ (11) ဢမူႉၶတီး၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၽူႈတၢင်ၼႃႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ဢမူႉၶတီးၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လုမ်းတြႃးၸႅတ်ႈထၢမ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း