ဢမေရိၵၢၼ်ႇ တေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 180 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းဢ​မေရိၵၢၼ်ႇ တေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ထႅင်ႈတႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း180 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ် ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းတၢင် မိူင်းဢ​မေရိၵၢၼ်ႇ တီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN)  Linda Thomas-Greenfield လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 September 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 180 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Linda Thomas-Greenfield ယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ငိုၼ်း 180 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ၊ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမၢင်ၸိူဝ်း ဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉ လႄႈ ၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၸုမ်း ARSA ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်း ရၶႅင်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇထူဝ်းသိုၵ်းသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်းဝႃႈၼႆ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉမိူင်းဢ​မေရိၵၢၼ်ႇ လႄႈလၢႆလၢႆမိူင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈမိပ်ႇဢီးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇသီႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 February 2021 ၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ လႄႈ တေလႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇတေၵုမ်းၵမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵႂႃႇထႅင်ႈၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်ႈၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ တေၶတ်းၸႂ်မႄးပၵ်းပိူင် 1982 ၵႂႃႇပႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – REUTERS

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း