ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ

ၸုမ်းၽၢႆႇၼႃႈၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း (Bureau Of International Labor Affairs-ILAB) ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 18 လူင်းတႂ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပႃးလွင်ႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈ ဢထမ်ႇမတဵၵ်းတဵင် ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ မၢင်ပွၵ်ႈဝႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈၸႂ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလူတ်းယွမ်းမႃးသေဢိတ်းလႄႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2019 ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈသင်ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2014 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈၸႂ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းႁဵတ်းမႆႉ (မႆႉပူၵ်ႇ၊မႆႉမွင်၊မႆႉၸလွမ်း ၸႃႉၵႂႃႇ)၊ ႁူင်းႁဵတ်းဢုတ်ႇ၊ ႁူင်းၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ႁူင်းဢဝ်ယၢင်ရႃႇပႃႇ၊ သူၼ်ဢွႆႈ လႄႈ ႁူင်းႁဵတ်းမႆႉတၢင်ႇၸိူဝ်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵတ်းမႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃးၸဵမ်မႆႉပူၵ်ႇမႆႉၸလွမ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇသေ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၸႂ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈတႅပ်းမႆႉ လိူဝ်ႈမႆႉ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်းဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸၢင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃႇယု 15 ထိုင် 17 ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း (ILO) လႄႈ ၸုမ်း NGO ၼွၵ်ႈမိူင်းသေလၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းဢုတ်ႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပီႊတင်းလိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု (9) ၶူပ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ရႃႇပႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇရႃႇပႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၵႆႉမီးပၢင်တိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ မိူင်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 197 ၵေႃႉသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းမီးလွင်ႈတီႉၶျေႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃးၸဵမ်ၽူႈယိင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈႁၢပ်ႇၶူဝ်း၊ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်၊ ႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း လႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉပႃးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈထတ်းသၢင်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸုမ်း ILAB ၸင်ႇလႆႈသႂ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် ယင်းတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈသင်ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယင်းပႆႇတဵမ်ဢႃႇယု 18 တဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈတႄႇၼႃႈႁိူၼ်း၊ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ မီးလွင်ႈၵႃႉၶၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈမီး ၵူၺ်းၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇပႆႇမီးမၢႆမီႈႁႂ်ႈပေႃးႁူမ်ႇငမ်း ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈထိုင်ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၸုမ်း ILAB လႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉ တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 30 September 2020 သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းပီႊ 2019 ၊ မိူင်းဢၼ်ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းသေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ မီး (77) မိူင်း (78) ၽႃႇသႃႇ ပႃးၸဵမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်း (77) မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးလႄႈ မိူင်းယူႇၵရဵၼ်း ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ လၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း