ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမႆႉဝႆႉသေတႃႉ ၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈသိုဝ်ႉမႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶတ်းၸႂ်ပိၵ်ႉဢိုတ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆဢၼ် ပႃးၸဵမ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမႆႉၸိူဝ်းၼႆႉယူႇသေတႃႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ မႆႉသၵ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸုမ်း Justice for Myanmar ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ထိုင် ၼိုင်ႈပီႊၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈႁပ်ႉသိုဝ်ႉမႆႉသၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ 1,600 တၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆမႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ သိုဝ်ႉၶၢႆမႆႉယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Myanmar Timber Enterprise (MTE)  ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2021 ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ MTE သေသိုဝ်ႉၶၢႆမႆႉၼႂ်းမိူင်း လူၺ်ႈၽၢၼ်ႇတၢင်းဢွမ်ႈ သိုဝ်ႉၸွမ်းၶွမ်ႇပၼီႇၵႃႉၶၢႆမႆႉတၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ငိုၼ်းၵႃႈၶွၼ်ႇ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းထူင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၸုမ်း Justice for Myanmar တိုၵ်းသူၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇလီၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလီလီသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႃႉၶၢႆမႆႉ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းသေ ဢဝ်မႆႉၼႂ်းမိူင်းၶၢႆပၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼမ်ႉၼၵ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇတၢၼ်ႇမၼ်းသေ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈတီႈပၢင်သိုဝ်ႉၶၢႆမႆႉ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း