ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်မိူင်းၶႄႇမိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 3 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းပုတ်ႉၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 16 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉၵႂႃႇသေ တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ်မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတေႃႇသူင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ− ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် သွင်မိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ−မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယိုၼ်လိၵ်ႈၵႂႃႇၸူးမိူင်းၶႄႇ တႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵႂႃႇမႃးသူႇၸႂ်းၵၼ်လႆႈၼႆသေ ႁႂ်ႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ United Airlines လႄႈ Delta Airlines  မိၼ်ၶဝ်ႈၸူးမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ် မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢမ်ႈတၢပ်ႈသင်လူင်လၢင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇသၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ႁင်းၵူၺ်းသေ လႆႈၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် February 2020 ၼၼ်ႉယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ်မိူင်းၶႄႇၼႆႉသေ ၶွမ်ႇပၼီႇသၢႆၵၢၼ်မိၼ် Delta Airlines တႄႉ ၵမ်ႉထႅမ်ႁၼ်လီၸွမ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇပေႃးထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ် မိူင်းထီႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (20,826) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (1,902,031) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,087) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (109,146) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (688,670) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (6,576,155) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်း (388,075) ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တင်းမူတ်း (3,172,449) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 04 June 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:45 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း