ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉရၢတ်ႉသျႃးလႄႈၶႄႇ တေၸၢင်ႈႁူမ်ႇငမ်းၼိူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽွၼ်းယွၼ်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ လုၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉတိူဝ်းမႆႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၽေးၸၢင်ႈတေလႆႈႁူပ်ႉၽေး လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈၼႆ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Washington Post ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉႁႅင်ႈလႅင်ႉ(ဢမ်ႇမီးၾူၼ်) လႄႈ ၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈသေ ၸၢင်ႈတေမီးပၼ်ႁႃႁိမ်ၼႃႈလိၼ်၊ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ၶၢႆႉတီႈယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁူမ်ႈပႃး ထူပ်းၽေးသၽႃႇဝသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တေၸၢင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇ ႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉ၊ ဢၼ်ပိုင်ႈဢိင်ပႃႇထိူၼ်ႇသေႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁႃ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸွမ်းဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၼႆႉ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လၵ်းသဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းပႃးထႅင်ႈၼႆ ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ NIE ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၵႃႈမိူင်းဢၼ်ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းသုတ်းၼၼ်ႉ ပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းၼိုင်ႈသေ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၽေးယဝ်ႉ ၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃးသမ်ႉ တေပၼ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇသေယဝ်ႉ ဝၢင်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈတေႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈထႅင်ႈၼႆ ယူႇတီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းယူးရူပ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇတမ်းဝၢင်း ပိဝ်ႇႁႃႇလီလီဝႆႉပေႃးၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႈလႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉဢွၵ်ႇပၢႆႈတီႈယူႇ ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵွၼ်ႈသေ ဢၼ်တၢမ်းမႃးၸွမ်းလင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈမိူင်းၶႄႇ တႄႇၸဵမ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸမ်ပဵၼ် လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၶႄႇမႃးမူတ်းၼႆ ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်းရၢတ်ႉသျႃးတႄႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီသေတႃႉ တႄႇဢဝ်ပီႊ 2015 ပူၼ်ႉမႃး လႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး တွၼ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃး ရၢတ်ႉသျႃး ၼႆယူႇ၊ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းၼႆၸိုင် မိူင်းဢၼ် မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွမ်ႉႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသေမိူင်းၼႆ ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈမႄႈၼမ်ႉ တီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉ ဢိၵ်ႇပႃး ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိူမ်သေ ၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃၵၼ်မႃးယူႇၼႆ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း